>

ԱՐՑԱԽՈՒՄ ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ (68 000 +15 000 ՀՀ դրամի չափով միանվագ աջակցության մասին) Շահառու (68 000 ՀՀ դրամի չափով միանվագ աջակցության ծրագրից օգտվող)՝ Ադրբեջանի կողմից 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծած պատերազմի հետևանքով տեղահանված և փաստացի Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող կամ Արցախ վերադարձած Արցախում հաշվառված քաղաքացի: Եթե շահառուն չունի սեփականության (այդ թվում բաժնային) կամ վարձակալության իրավունքով իրենց

պատկանող՝ Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող անշարժ գույք (բացառությամբ՝ գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերի), ապա շահառուին տրվում է լրացուցիչ աջակցություն (կեցավայրի ծախսերի փոխհատուցում)՝ միանվագ դրամական օգնության չափն ավելացնելով 15 000 ՀՀ դրամով Աջակցություն տրամադրողը (նշանակում և վճարում է)՝ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության ծառայություն (այսուհետ՝ Ծառայություն) Տրամադրման եղանակը և դիմելու

loading...


ժամկետը՝ էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվող դիմումի հիման վրա՝ սկսած 2020 թվականի նոյեմբերի 23-ից մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 20-ը օոliոe.ssa.am կայքէջից մուտք գործելով համապատասխան ծրագրային միջավայր, Ծառայություն ներկայացնելով համապատասխան տվյալներ Ծառայություն ներկայացվող տվյալները 1) եթե դիմումը ներկայացնելու պահին շահառուն չափահաս է, ապա շահառուի անունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան ու համարը 2) եթե դիմումը ներկայացնելու պահին շահառուն անչափահաս է, ապա ծնողի անունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան ու համարը, երեխայի անունը, ազգանունը


, ծննդյան վկայականի էլեկտրոնային լուսապատճենը 3) շահառուի (2-րդ կետում նշված դեպքում՝ ծնողի) հետ հետադարձ կապի էլեկտրոնային փոստի հասցեն և բջջային հեռախոսահամարը Դիմումը մերժելու հիմքերը 1) ներկայացված տվյալները հավաստի չեն (ներկայացված տվյալները չեն համապատասխանում բնակչության պետական ռեգիստրում առկա տվյալներին) 2) դիմումը ներկայացնելու պահին քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմիններից ստացված տվյալների համաձայն՝ առկա է շահառուի մահվան պետական գրանցում 3) շահառուն չունի Արցախի

հաշվառում 4) դիմումը ներկայացնելու պահին շահառուն անչափահաս է, և ծնողը չի հանդիսանում Արցախում հաշվառված քաղաքացիների աջակցության միջոցառման շահառու 5) շահառուի համար Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվարկվել է աշխատավարձ կամ դրան հավասարեցված այլ եկամուտ 2020 թվականի հունվարի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ն ընկած որևէ ժամանակահատվածի համար, կամ նույն ժամանակահատվածում նա Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառված է եղել որպես անհատ ձեռնարկատեր (2020 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ հանդիսացել է Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառված անհատ ձեռնարկատեր կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր

գործունեությունը դադարեցրել է 2020 թվականի հունվարի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում) 6) շահառուի անվամբ 2020 թվականի հոկտեմբեր ամսվա համար Արցախի պետական կամ համայնքային բյուջեից հաշվարկվել է աշխատավարձ կամ դրան հավասարեցված այլ եկամուտ 7) շահառուն արական սեռի է, ծնվել է 1962 թվականի նոյեմբերի 10-ից (ներառյալ) մինչև 2002 թվականի սեպտեմբերի 27-ը (ներառյալ) և չունի 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամություն 8)2020 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ շահառուն ունի Հայաստանի Հանրապետությունում կամ Արցախի Հանրապետությունում կենսաթոշակ ստանալու իրավունք, և 2020 թվականի հոկտեմբեր ամսվա կենսաթոշակի չափը կազմում է 68000 դրամից ավելի 9) համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունիսի 22-ի N 884-Ն որոշմամբ սահմանված՝


Հայաստանի Հանրապետության սահմանային էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատվական համակարգում առկա տեղեկությունների՝ շահառուն 2020 թվականի նոյեմբերի 16-ի դրությամբ չի գտնվել Հայաստանի Հանրապետությունում կամ Արցախի Հանրապետությունում 10) շահառուի համար առկա է հաստատված դիմում Դիմումի քննարկման արդյունքների մասին շահառուին տեղեկացնելու ձևը Ծառայությունը դիմումը մերժելու, հաստատելու կամ հաշվառելու մասին անմիջապես էլեկտրոնային հաղորդագրություն է ուղարկում շահառուի հետ հետադարձ կապի էլեկտրոնային փոստի հասցեին։ Էլեկտրոնային հաղորդագրությունը պարունակում է դիմումը մերժելու դեպքում՝ մերժելու պատճառը, իսկ դիմումը հաստատելու դեպքում՝ hաշվարկված դրամական օգնության չափը (այդ թվում՝ 15 000 ՀՀ դրամի չափով լրացուցիչ աջակցության գումարը՝

առանձնացված) Աջակցության գումարի վճարվան եղանակն ու միջոցը՝ կանխիկ եղանակով՝ Հայփոստի միջոցով, շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա, Ծառայության կողմից շահառուի բջջային հեռախոսահամարին աջակցությունը ստանալու մասին համապատասխան էլեկտրոնային հաղորդագրություն ուղարկելուց հետո Միանվագ դրամական օգնությունն ու լրացուցիչ աջակցությունն ստանալու վերջնաժամկետը՝ 2021 թվականի մարտի 1-ըPROCEDURE FOR PROVIDING ASSISTANCE TO CITIZENS REGISTERED IN ARTSAKH (on one-time assistance in the amount of 68 000 + 15 000 AMD) Citizen registered in Artsakh returned to Artsakh. If the beneficiary does not have real estate (excluding agricultural land) owned (including agricultural plots) owned (including equity) or rented, the beneficiary is provided with additional assistance (reimbursement of living expenses) by increasing the amount of one-time financial assistance by 15,000 AMD. Provider (means և pays): Social Security Service of the Ministry of Labor և Social Affairs of the Republic of Armenia (hereinafter

referred to as the Service) Provision method ժամկետ Application period based on the application submitted electronically, from November 23, 2020 to December 20, 2020 By accessing the relevant software environment from the website o.ssa.am, submitting relevant information to the Service Information provided to the Service 1) if the beneficiary is an adult at the time of submitting the application, then the beneficiary’s name, surname, serial number and number 2) if submitting the application The beneficiary is a

minor at the moment, then the parent’s name, surname, serial number and number of the identity document, the child’s name, surname, electronic photocopy of the birth certificate. Grounds for rejection 1) The submitted data are not reliable (the submitted data do not correspond to the data in the state population register) 2) According to the data received from the civil registry offices at the time of submitting the application, there is a state registration of beneficiary death 3) No beneficiary is registered in Artsakh 4) The beneficiary is a minor, և the parent is not a beneficiary of the citizen support event registered in Artsakh. 5) for the beneficiary, a salary or other equivalent income has been calculated in the Republic of Armenia for any peri

od from January 1 to September 30, 2020, or during the same period. was registered as a sole proprietor (as of October 1, 2020 was a sole proprietor registered in the Republic of Armenia or ceased to operate as a sole proprietor from January 1 to September 30, 2020) 6) in the name of the beneficiary October 2020 7) The beneficiary is a male, born from November 10, 1962 (inclusive) to September 27, 2002 (inclusive) և has no 1st or 2nd birthday, has been calculated from the state or community budget of Artsakh for the month of Disability group 8) As of October 1, 2020, the beneficiary has the right to rec

Сообщение Ուշադրություն. ներկայացնում ենք, թե ինչպես կարող եք պետությունից 68.000 դրամ ստանալ появились сначала на .


add
loading...
.

от admin