>

Պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը դեկտեմբերի 21-ին նոր հրաման է ստորագրել, որով սահմանել է աշխարհազորայիններին զենքի ամրակցման և պահպանման կարգը և աշխարհազորայինի հավաքագրման մասին պայմանագրի օրինակելի ձևը։ Հրամանն ուժի մեջ է մտնում հունվարի 4-ին։ ԿԱՐԳ ԱՇԽԱՐՀԱԶՈՐԱՅԻՆՆԵՐԻՆ ԶԵՆՔԻ ԱՄՐԱԿՑՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ 1. Սույն կարգով կարգավորվում են աշխարհազորայինների պատրաստության և կիրառման շրջանակներում աշխարհազորայիններին զենքի, դրա համար անհրաժեշտ ռազմամթերքի ամրակցման և պահպանության իրականացման հետ կապված հարաբերությունները:

2. «Պաշտպանության մասին» օրենքով սահմանված կարգով աշխարհազորային ստորաբաժանումների կազմավորման դեպքում անհրաժեշտ զենքը և ռազմամթերքը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի (այսուհետ՝ ԶՈՒ) կենտրոնական ենթակայության համապատասխան բազայից փոխանցվում (հատկացվում) է Ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանմանը՝ համապատասխան մարզպետարանի (Երևանի քաղաքապետարանի) կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա և ԶՈՒ սպառազինության վարչության կողմից տրված ապրանքագրով, որը կազմվում է երեք օրինակից, մեկ օրինակը պահվում է ԶՈՒ սպառազինության վարչությունում, մեկ օրինակը՝ ԶՈՒ կենտրոնական ենթակայության բազայում, մեկ օրինակը՝
Քոչարյանի զոհերը

Ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումում: 3. Ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումից համապատասխան աշխարհազորային ստորաբաժանման հրամանատարը զենքը և ռազմամթերքը ստանում է Ոստիկանության կողմից նախօրոք պատրաստված ապրանքագրով, որում նշվում է դրանց քանակները և համարները: Զենքը և ռազմամթերքը համապատասխան աշխարհազորային ստորաբաժանման տեղակայման վայր է տեղափոխվում համապատասխան մարզպետարանի (Երևանի քաղաքապետարանի) ուժերով և միջոցներով’ տեղափոխման ժամանակ ապահովելով անվտանգության անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացումը: 4. Աշխարհազորային ստորաբաժանման հրամանատարը ստացված զենքը և ռազմամթերքն աշխարհազորայիններին

ամրակցում է ամրակցման տեղեկագրով (Ձև 1): Ամրակցման տեղեկագրում գրառումները կատարվում են կապույտ թանաքով գրիչով, ընթեռնելի և առանց ջնջումների: 5. Զենքը և ռազմամթերքը ամրակցելուց հետո աշխարհազորային ստորաբաժանման ներսում դրանց շարժն իրականացվում է ստորաբաժանման զենքի ու ռազմամթերքի տրման գրքով (Ձև 2): 6. Աշխարհազորայինի կողմից զենքը և ռազմամթերքը ստանալուց հետո գտնվում է աշխարհազորայինի մոտ՝ պատրաստության ժամանակահատվածում, իսկ աշխարհազորայինների կիրառման դեպքում՝ դրա ողջ ժամանակահատվածում: Պատրաստությունից դուրս ժամանակահատվածում աշխարհազորայինին ամրակցված զենքը և ռազմամթերքը, դրանց պահպանման կանոնների համաձայն, պահվում է համապատասխան աշխարհազորային ստորաբաժանման տեղակայման վայրում: 7.

Աշխարհազորայինների մոտ զենքը գտնվելու ժամանակ հրամանատարները պետք է ապահովեն աշխարհազորայինների կողմից զենքի կրման անվտանգության կանոնների պահպանումը, դրանք հասցնեն իրենց ենթականերին ու պահանջեն դրանց խստորեն կատարումը: 8. Զենքի ու ռազմամթերքի հետ վարվելիս արգելվում է. 1) առանց հրամանի զենքը պահել լիցքավորված վիճակում, 2) փամփուշտները կրել առանց տուփերի կամ պահեստատուփերի, 3) կատարել զենքի կամ փամփուշտների, նռնակների, արկերի, պայթուցիչների, նմանակիչ և այլ պայթուցիկ նյութերի քանդում, 4) զենքը և ռազմամթերքը փոխանցել այլ անձի: 9. Զենքի ու ռազմամթերքի առկայությունը, սարքին պահելը հանդիսանում է ստորաբաժանման մարտունակության կարևորագույն բաղադրիչը, իսկ դրանց հուսալի պահպանության իրականացումը՝ հրամանատարների պարտականությունը: 10. Զենքի ու ռազմամթերքի առկայության, սարքինության և պահպանության նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու նպատակով աշխարհազորային ստորաբաժանումների հրամանատարները

պարտավոր են յուրաքանչյուր շաբաթ ստուգել աշխարհազորայիններին ամրակցված զենքի և ռազմամթերքի առկայությունը, լրակազմությունն ու սարքինությունը, իսկ զորամասում զենքի և ռազմամթերքի առկայության համար պատասխանատու ավագ պետն ամիսը մեկ անգամ համապատասխան ստորաբաժանման հաշվառման տվյալները համեմատում (ստուգում) է Ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանման հաշվառման տվյալների հետ: Համեմատման (ստուգման) արդյունքներով կազմվում է ակտ՝ երկու օրինակից, որի մեկ օրինակը ներկայացվում է աշխարհազորային շտաբ, մյուս օրինակը պահվում է համապատասխան աշխարհազորային ստորաբաժանման տեղակայման վայրում: 11. Աշխարհազորայինի կողմից զենքի և ռազմամթերքի հետ հանձնումը կատարվում է ստորաբաժանման հրամանատարի որոշմամբ՝ ինչի վերաբերյալ աշխարհազորային ստորաբաժանումում վարվող զենքի ու ռազմամթերքի տրման գրքում կատարվում են համապատասխան գրառումներ: 12. Աշխարհազորային ստորաբաժանումում հետ հանձնված զենքը և ռազմամթերքը ստորաբաժանման հրամանատարի որոշմամբ կարող է ամրակցվել այլ


աշխարհազորայինի՝ սույն կարգի 5-րդ կետի համաձայն: 13. Աշխարհազորային ստորաբաժանումում հետ հանձնված զենքն ու ռազմամթերքը պետք է համապատասխան աշխարհազորային ստորաբաժանման տեղակայման վայրում մշտապես գտնվի պատասխանատու պաշտոնատար անձի հսկողության ներքո՝ մինչև Ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանում հանձնելը: 14. Աշխարհազորային ստորաբաժանումում համապատասխան զենքի և ռազմամթերքի կարիքը վերանալու դեպքում ստորաբաժանման հրամանատարը զենքը և ռազմամթերքը՝ լրակազմով և մաքուր վիճակում, ապրանքագրով հետ է հանձնում Ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանում: 15. Ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանման կողմից հետ հանձնված զենքի և ռազմամթերքի հետ վերադարձը ԶՈՒ կենտրոնական ենթակայության համապատասխան բազա իրականացվում է ապրանքագրով՝ սույն կարգի 2-րդ կետի պահանջների

On December 21, the Minister of Defense Vagharshak Harutyunyan signed a new decree, which defined the procedure for attaching and storing weapons to the World War II veterans, the model of the agreement on the recruitment of World War II veterans. The order enters into force on January 4. PROCEDURE FOR CONSOLIDATION AND PROTECTION OF ARMS TO THE MILITARY 1. This procedure regulates the relations related to the training, consolidation and protection of weapons and ammunition necessary for the military within the framework of their training and use. 2. In case of formation of international military units in accordanc


e with the Law on Defense, the necessary weapons և ammunition shall be transferred (allocated) from the relevant base of the central subordination of the Armed Forces of the Republic of Armenia (hereinafter referred to as the Armed Forces) to the territorial police subdivision based on the application submitted by the relevant regional administration. ով With the invoice issued by the Armed Forces Department, which consists of three copies, one copy is kept in the Armed Forces Department, one copy in the Central Subordination Base of the Armed Forces, and one copy in the Territorial Police Department. 3. The commander of the relevant international military unit receives the weapon և ammunition from the territorial subdivision of the Police with a pre-prepared invoice by the Police, in which their numbers ները numbers are indicated. Weapons և

ammunition are transported to the location of the relevant international military unit by the forces of the relevant regional administration (Yerevan Municipality), ensuring the implementation of the necessary security measures during the transportation. 4. The commander of the international military unit attaches the received weapon և ammunition to the international military service with the attachment newsletter (DZ 1). The entries in the attachment newsletter are made with a blue ink pen, legible without deletions. 5. Weapons հետո After attaching the ammunition, their movement inside the international military unit is carried out with the book of arms and ammunition of the subdivision (FS2). 6. After receiving the weapon ամ ammunition by the militia, it is with the militia during the period of readiness, and in case of the use of the militia, during its entire period. During the period of readiness, the weapons և ammunition attached to t

he military, according to the rules of their protection, are kept at the location of the relevant international military unit. 7. When the weapons are in the possession of the militants, the commanders must ensure the observance of the safety rules for the militants to carry weapons, deliver them to their subordinates and demand their strict observance. 8. When dealing with weapons and ammunition, it is prohibited: 1) to keep the weapon loaded without a command, 2) to carry the bullets without boxes or spare boxes; 9. The presence of weapons and ammunition, the storage of the device is the most important component of the combat effectiveness of the unit, and the implementation of their reliable protection is the responsibility of the commanders. 10. In order to control the availability and equipment of weapons and ammunition, the commanders of the military units are obliged to check the availability, equipment and equipment attached to the weapons, ammunition and equipment attached to the military every wee

k. Compares (checks) with the registration data of the territorial subdivision of the Police. Based on the results of comparison (inspection), a report is drawn up in two copies, one copy of which is submitted to the military headquarters, the other copy is kept at the location of the relevant military unit. 11. The handover of weapons and ammunition by the military is carried out by the decision of the commander of the subdivision, about which the relevant entries are made in the book of arms and ammunition kept in the international military subdivision. 12. Weapons returned to the military unit և ammunition may be attached to another military unit by the decision of the unit commander in accordance with Clause 5 of this Procedure. 13. Weapons and ammunition returned to the International Military Unit shall be permanently u

nder the supervision of the responsible official at the location of the relevant international military unit until they are handed over to the Territorial Police Department. 14. In case the need for the relevant weapon և ammunition in the international military unit disappears, the commander of the subdivision returns the weapon և ammunition, in its entirety, in clean condition, with an invoice to the territorial subdivision of the Police. 15. Return of weapons and ammunition returned by the territorial subdivision of the Police to the relevant base of the central subordination of the Armed Forces shall be carried out by invoice in accordance with the requirements of point 2 of this procedure.

Сообщение ՊՆ նախարարը նոր հրաման է ստորագրել․ այն հունվարի 4-ին ուժի մեջ է մտնում появились сначала на .


от admin

-->