Շենքու՞մ եք բնակվում․ իմացեք , որ… — ingablog

«Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածով սահմանվում են բազմաբնակարան շենքում անշարժ գույքի կամ դրա սահմանների փոփոխությունները, որի համաձայն․ 1. Շինության սեփականատերերը հարակից շինության կամ հարակից շինության մասի սեփականության իրավունքով ձեռքբերման ժամանակ կամ միայն հարակից շինության սեփականատիրոջ համաձայնությամբ կարող է վերացնել կամ տեղափոխել ցանկացած բաժանիչ միջնապատ կամ դրանց կամ պատերի մեջ բացվածքներ անել (ներառյալ այն դեպքերը, երբ այդ


միջնապատերն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն հանդիսանում են ընդհանուր բաժնային սեփականություն): 2. Շինության սեփականատերն իրավունք ունի առանց մյուս սեփականատերերի համաձայնության, ոչ առևտրային նպատակներով, իր շինության պատերից բացել կամ փակել պատուհաններ, դռներ, մուտքեր, ծխնելույզներ, պատերի այլ բացվածքներ, աստիճանավանդակներ, աստիճաններ, իր շինության ներքին կամ արտաքին պատերի վրա կամ դրանց կից իրականացնել այլ


քաղաքաշինական գործունեություն (ներառյալ այն դեպքերը, երբ այդ պատերն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն հանդիսանում են ընդհանուր բաժնային սեփականություն): 3. Շինության սեփականատերն իրավունք ունի առանց մյուս սեփականատերերի համաձայնության դեպի իր շինությունն անցկացնել մեխանիկական, էլեկտրական, սանիտարատեխնիկական և այլ կոմունիկացիաներ (ներառյալ այն դեպքերը, երբ այն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն անցկացվելու է ընդհանուր բաժնային սեփականության միջով կամ վրայով, կամ դրա օգտագործմամբ), եթե նման


գործողությունները չեն թուլացնում շենքի կրողունակությունը, չեն խոչընդոտում ինժեներային կոմունիկացիաների, շենքի մեխանիկական և այլ սարքավորումների բնականոն գործունեությանը և դրանց հետևանքով չեն խախտվում շինությունների սեփականատերերի’ իրենց շինությունները տիրապետելու, օգտագործելու և տնօրինելու, ինչպես նաև ընդհանուր բաժնային սեփականությունից օգտվելու իրավունքները: 4. Հարակից շինությունների միջև սահմանները կարող են տեղաշարժվել կամ գոյություն ունեցող շինությունները կարող են բաժանվել երկու և ավելի շինությունների’ առանց մյուս

շինությունների սեփականատերերի համաձայնության, եթե նման տեղաշարժերը կամ բաժանումը առաջ չեն բերում շինությունների սեփականատերերի բաժնի փոփոխություն: 5. Այս հոդվածի 1-4-րդ կետերում նշված գործողությունները շինության սեփականատերն իրավունք ունի իրականացնել միայն օրենսդրությամբ սահմանված նորմերի ու կանոնների պահպանմամբ’ նախօրոք տեղեկացնելով շենքի կառավարման մարմնին: 6. Եթե այս հոդվածով նշված գործողություններն իրականացնելու հետևանքով խախտվելու են շինությունների սեփականատերերի’ իրենց շինությունները

տիրապետելու, օգտագործելու և տնօրինելու, ինչպես նաև ընդհանուր բաժնային սեփականությունից օգտվելու իրավունքները, ապա համապատասխան գործողություններ իրականացնել ցանկացող շինության սեփականատերը կարող է այդ գործողություններն իրականացնել վերջիններիս համաձայնությամբ’ հատուցելով շինությունների սեփականատերերին պատճառվող վնասները: Սույն կետով նշված դեպքերում շինության սեփականատերերի կողմից համապատասխան գործունեության իրականացման կամ հատուցվող վնասների չափի հետ անհամաձայնություններ լինելու դեպքում վեճը լուծվում է դատական կարգով:


Article 8 of the Law on the Management of an Apartment Building defines changes in real estate or its boundaries in an apartment building, according to which ․ 1. Owners of a building may remove or relocate any partition partition or make openings in them or in the walls (including when the partition is wholly or partly a common part) when acquiring ownership of an adjacent building or part of an adjacent building or only with the

consent of the owner of the adjacent building. property): 2. The owner of a building has the right to open or close windows, doors, entrances, chimneys, other wall openings, staircases, stairs, on the inner or outer walls of his building or other adjacent walls for non-commercial purposes, for non-commercial purposes. activities (including when those walls are wholly or partly common share property). 3. The owner of the building has the right to pass mechanical, electrical, sanitary և other communications to his building without the consent of


other owners (including the cases when it will be carried out in whole or in part through or on or using the common share property), if such actions are not Weaken the bearing capacity of the building, do not interfere with the normal operation of engineering communications, mechanical and other equipment of the building, as a result, the rights of building owners to own, use, dispose of their buildings, as well as to use common share property are not violated. 4. Boundaries between adjacent buildings may be moved or existing buildings may be subdivided into two or more buildings without the consent of the owners of the other buildings, provided that such relocation or division does not result in a change of ownership of the buildings. 5. Th

e owner of the building has the right to carry out the actions mentioned in points 1-4 of this article only in compliance with the norms and rules defined by the legislation, notifying the building management body in advance. 6. If, as a result of the actions mentioned in this Article, the rights of the owners of the buildings to own, use, dispose of, as well as to use the common share property are violated, the owner of the building wishing to take appropriate actions may carry out those actions with the latter’s consent. : In the cases mentioned in this point, in case of disagreement with the owners of the building on the implementation of the relevant activity or t

Сообщение Շենքու՞մ եք բնակվում․ իմացեք , որ… появились сначала на .

от admin