Հրաշալի լուր. Եվս մեկ վարկային կազմակերպություն հաճախորդներին կվերադարձնի վերահաշվարկված գումարները. տեսեք դուք կաք — ingablog

Համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից իրականացված վերահսկողական միջոցառման և «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ (այսուհետ՝ Ընկերություն) կողմից ընդունված որոշման՝ ՀՀ կենտրոնական բանկն իրազեկում է. Ընկերության այն հաճախորդները, որոնք 01.01.2018 թվականից մինչև 30.07.2020 թվականն ընկած ժամանակահատվածում Ընկերության կողմից ստացել են սպառողական վարկեր, գյուղատնտեսական վարկեր (մինչև 5 մլն դրամ), առևտրային վարկեր (մինչև 5 մլն դրամ գերփոքր* (*առևտրային կազմակերպություններ և անհատ ձեռնարկատերեր, որոնց աշխատողների միջին


ցուցակային թվաքանակը կազմում է մինչև 10 մարդ, իսկ նախորդ տարվա գործունեությունից ստացված հասույթը կամ նախորդ տարեվերջի դրությամբ ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը չի գերազանցում 100 մլն դրամը) առևտրային կազմակերպություններին տրամադրված) ու կատարել են իրենց վարկային պարտավորությունների ամբողջական’ այդ թվում վաղաժամկետ մարումներ և որոնց


գծով վարկերի մարման պահին չեն կատարվել տարեկան տոկոսադրույքի վերահաշվարկ՝ պայմանավորված Ընկերության կողմից իրականացվող գործընթացներում տարին 365 օրվա փոխարեն 360 օր ընդունելու փաստով, կարող են դիմել Ընկերությանը և հետ ստանալ Ընկերության կողմից կատարված վերահաշվարկների արդյունքում վերադարձման ենթակա գումարները։


Ընկերությունը կվերադարձնի այդ գումարները 2021 թվականի ընթացքում։ Ընկերության այն հաճախորդները, որոնք 01.01.2018 թվականից Ընկերության կողմից ստացել են սպառողական վարկեր, գյուղատնտեսական վարկեր (մինչև 5 մլն դրամ), առևտրային վարկեր (մինչև 5 մլն դրամ գերփոքր1 առևտրային կազմակերպություններին տրամադրված) ու կատարել են իրենց վարկային պարտավորությունների ամբողջական վաղաժամկետ մարումներ և որոնց գծով վարկերի մարման պահին չեն կատարվել վերահաշվարկ’ պայմանավորված Ընկերության ընդհանուր ծախսի չնվազեցման փաստով, կարող են դիմել Ընկերությանը և հետ ստանալ Ընկերության կողմից

իրականացվող գործընթացներում կատարված վերահաշվարկների արդյունքում վերադարձման ենթակա գումարները։ Ընկերությունը կվերադարձնի այդ գումարները 2021 թվականի ընթացքում։ Վերը նշված անհամապատասխանությունների արդյունքում Ընկերությունը խախտել է «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքով և ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 28.07.2009 թվականի թիվ 229-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնակարգ 8/05-ով սահմանված պահանջները, ինչի համար ՀՀ կենտրոնական բանկի Նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 9-ի որոշմամբ Ընկերության

նկատմամբ կիրառվել է 500.000 ՀՀ դրամ չափով տուգանք և տրվել են համապատասխան հանձնարարականներ: Հարցերի և պարզաբանումների դեպքում Ընկերության հաճախորդները կարող են դիմել «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ին՝ customerservice@finca.am հասցեով ուղարկելով համապատասխան հաղորդագրություն կամ զանգահարելով Ընկերության 012 555 555 հեռախոսահամարով: Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ ԿԲ-ն հայտարարել էր, որ «ՄՈԳՈ» ՈՒՎԿ այն

հաճախորդները, որոնք սկսած 01.09.2019 թ-ից մինչև 31.12.2020 թ-ը ընկած ժամանակահատվածում Ընկերությունում կատարել են իրենց վարկային պարտավորությունների ամբողջական վաղաժամկետ մարումներ և որոնց գծով չի կատարվել վերահաշվարկ վարկերի մարման պահին, կարող են հետ ստանալ Ընկերության կողմից կատարված վերահաշվարկների արդյունքում վերադարձման ենթակա գումարները։ Ընկերությունը կվերադարձնի այդ գումարները 2021 թ. ընթացքում’ համաձայն ստորև բերվող ժամանակացույցի։


According to the control measure implemented by the Central Bank of Armenia, the decision made by “FINCA” UCO CJSC (hereinafter referred to as the Company), the Central Bank of the Republic of Armenia informs: The customers of the Company, who from 01.01.2018 to 30.07.2020 received consumer loans, agricultural loans (up to 5 million AMD), trade loans (up to 5 million AMD ultr


a-small * (* commercial organizations և individual entrepreneurs, which The average list number of employees is up to 10 people, and the income from the previous year or the balance sheet value of assets as of the end of the previous year does not exceed 100 million drams (provided to commercial organizations) and have made full repayments of their loan obligations, including early repayment. No annual interest rate recalculation has been performed at the moment, due to the fact that the Company accepts 360 days instead of 365 days a year in the processes carried out by the Company, they can apply to the

Company to get back the amounts to be returned as a result of recalculations made by the Company. The company will return the money in 2021. The customers of the Company, who from 01.01.2018 have received consumer loans, agricultural loans (up to 5 million AMD), trade loans (up to 5 million AMD provided to 1 small commercial organizations) and have made full early repayment of their loan obligations, on which loans no recalculation has been made at the ti

me of repayment due to the fact that the total cost of the Company has not been reduced; The company will return the money in 2021. As a result of the above-mentioned discrepancies, the Company violated the requirements set by Regulation 8/05 of the RA Law on Consumer Lending, approved by the CBA Board Decision No. 229-N of 28.07.2009, for which the RA Central Bank President’s decision of December 9, 2020 A fine of AMD 500,000 was imposed on the company an

Сообщение Հրաշալի լուր. Եվս մեկ վարկային կազմակերպություն հաճախորդներին կվերադարձնի վերահաշվարկված գումարները. տեսեք դուք կաք появились сначала на .

от admin