>

«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապերության օրենքի համաձայն՝ ՀՀ-ում սոցիալական վճարներ են կատարում՝ 1974թ.-ի հունվարի մեկին և դրանից հետո ծնված վարձու աշխատողները, նոտարները, անհատ ձեռնարկատերերը.

մինչ 1974թ.-ը ծնված վարձու աշխատողները, նոտարները, անհատ ձեռնարկատերերը, եթե օրենքով սահմանված կարգով ներկայացրել են կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրության դիմում. ինքնազբաղված մարդիկ’ անկախ տարիքից, ովքեր օրենքով սահմանված կարգով ներկայացրել են կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրության դիմում կամ երբևիցե կատարել են սոցիալական վճար:

Իրավաբան.net-ը տեղեկացնում է, որ այս պահին գործող «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված սոցիալական վճարը՝ որը կազմում է 10 տոկոս հաշվարկվում է հետևյալ կերպ՝ 2․5 տոկոսը վճարում է կենսաթոշակային ֆոնդի մասնակիցը 7․5տոկոսը վճարում է պետությունը 2019թ.-ի հունիսի քսանհինգին «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի մեջ կատարվեցին համապատասխան փոփոխություններ, որոնց համաձայն`
Քոչարյանի զոհերը

1) 2021թ.-ի հունվարի մեկից դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ օրենքով սահմանված սոցիալական վճարը կհաշվարկվի հետևյալ ձև. 3․5տոկոսը կվճարի կենսաթոշակային ֆոնդի մասնակիցը, 6․5 տոկոսը կվճարի պետությունը:


2) 2022թ.-ի հունվարի մեկից դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ օրենքով սահմանված սոցիալական վճարը կհաշվարկվի հետևյալ ձև. 4․5 տոկոսը կվճարի կենսաթոշակային ֆոնդի մասնակիցը, 5․5 տոկոսը կվճարի պետությունը:

3) 2023թ.-ի հունվարի մեկից սկսած օրենքով սահմանված սոցիալական վճարը կհաշվարկվի հետևյալ կերպ. 5տոկոսը կվճարի կենսաթոշակային ֆոնդի մասնակիցը, 5 տոկոսը վճարի պետությունը: Այսինքն, եթե անձը աշխատում է ու աշխատանքային պայմանագրով նրա ամսական աշխտավարձը կազմում է օրինակ’ 200 հազար ՀՀ դրամ, ապա «Կուտակային կենսաթոշակների մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված սոցիալական վճար չափը, որը կազմում է 20 հազար դրամ կհաշվարկվի հետևյալ կերպ՝ 2021թվակա ի ընթացքում ամսական 7 հազար դրամը կվճարի կենսաթոշակային ֆոնդի մասնակիցը, իսկ 13 հազար դրամը կվճարի պետությունը․ 2022թվականի ընթացքում ամսական 9 հազար դրամը կվճարի կենսաթոշակային ֆոնդի մասնակիցը, իսկ 11 հազար դրամը կվճարի պետությունը․ 2023թվականի հունվարի 1մեկից սկսած ամսական 10․000 դրամը կվճարի կենսաթոշակային ֆոնդի մասնակիցը, իսկ մյուս 10 հազար դրամը կվճարի պետությունը։


«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի անցումային դրույթներով սահմանված է, որ սոցիալական վճարների
հաշվարկման օբյեկտի առավելագույն շեմերը կիրառվում են 2020թ.-ի հուլիսի մեկից: Այսինքն 2020թ.-ի հուլիսի մեկից սկսած Սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտի առավելագույն ամսական շեմը, այսինքն նվազագույն ամսական աշխատավարձի 15-ապատիկը

(1 մլն 20 հազար դրամ) գերազանցող գումարից սոցիալական վճարներ չեն հաշվարկվում ու փոխանցվում (գանձվում). սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտի առավելագույն տարվա շեմը այսինքն նվազագույն ամսական աշխատավարձի 180-ապատիկը (12 մլն 240 հազար դրամ) գերազանցող գումարից սոցիալական վճարներ չեն հաշվարկվում ու փոխանցվում (գանձվում):

Pensions”, social payments are made in the Republic of Armenia on January 1, 1974, after that, hired workers, notaries, sole proprietors.

Employees, notaries, sole proprietors born before 1974, if they have submitted an application for selection of a pension fund in the manner prescribed by law. Self-employed people, regardless of age, who have applied for a pension fund in accordance with the law or have ever made a social payment.Iravaban.net informs that the current social payment defined by the Law of the Republic of Armenia “On Funded Pensions”, which is 10%, is calculated as follows: 2․5% is paid by the pension fund participant, 7․5% is paid by the state in 2019 Relevant amendments were made to the RA Law on Funded Pensions on June 25, 2012, according to which:

1) From January 1, 2021, inclusive, the social contribution defined by law will be calculated as follows: 3․5% will be paid by the pension fund participant, 6 տոկոս5% will be paid by the state.

2) From January 1, 2022 to December 31, 2022 inclusive, the social contribution defined by law will be calculated as follows: 4․5% will be paid by the pension fund participant, 5 կ5% will be paid by the state.

3) Starting from January 1, 2023, the social payment defined by law will be calculated as follows: 5% will be paid by the pension fund participant, 5% will be paid by the state. That is, if a person works and his / her monthly salary under the employment contract is, for example, 200 thousand AMD, then “On accumulative pensions”

The amount of social payment defined by the law of the Republic of Armenia, which is 20 thousand drams, will be calculated as follows: in 2021 7 thousand drams per month will be paid by the participant of the pension fund, and 13 thousand drams will be paid by the state ․ In 2022, the participant of the pension fund will pay 9 thousand drams a month, and the state will pay 11 thousand drams ․ Starting from January 1, 2023, the participant of the pension fund

will pay 10,000 drams a month, and the other 10,000 drams will be paid by the state.

The transitional provisions of the Law of the Republic of Armenia “On Funded Pensions” stipulate that social payments
The maximum thresholds of the calculation object are applied from July 1, 2020. That is, starting from July 1, 2020, the maximum monthly threshold of the object of calculation of the Social Payment, ie the amount exceeding 15 times the minimum monthly salary (1 million 20 thousand drams), social payments are not calcu

Сообщение Կարևոր տեղեկություն Նպաստ կամ թոշակ ստացողների համար. ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ. այս ամսվանից արդեն… появились сначала на .


от admin

-->