>

ԿԳՄՍ նախկին նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրամանը հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում երկարօրյա ուսուցման կազմակերպման կարգի վերաբերյալ ուժի մեջ մտավ հունվարի 24-ին և գործում է։ Նշենք, որ հրամանը ստորագրվել էր 2020-ի հոկտեմբերի 13-ին։ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԵՐԿԱՐՕՐՅԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ l. Ընդհանուր դրույթներ 1. Սույն Կարգով կարգավորում են հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում (այսուհետ՝ Հաստատություն) երկարօրյա ուսուցման կազմակերպման հետ կապված հարաբերությունները: 2. Երկարօրյա ուսուցումը կազմակերպվում է երկարօրյա խմբերում (այսուհետ՝ Երկարօրյա խմբեր): Երկարօրյա խմբերը ստեղծվում են սովորողների ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներում ընտանիքին համակողմանի օգնություն ցուցաբերելու, դասապատրաստումներին աջակցելու, ինքնուրույն սովորելու կարողությունները,

ստեղծագործական ունակությունները զարգացնելու նպատակով: 6STOPPED 3. Հաստատությունում Երկարօրյա խմբերի կազմակերպման հիմնական խնդիրներն են. 1) տնային պայմաններում երեխայի կրթական աջակցության անհնարինության դեպքում’ Հաստատության ուսումնանյութական բազայի հիման վրա այդ գործընթացների կազմակերպումը, այդ թվում՝ այլ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ հաճախող սովորողների համար, 2) արտադասարանական աշխատանքներին սովորողների ակտիվ մասնակցության ապահովման միջոցով երեխայի ստեղծագործական ընդունակությունների զարգացման անհրաժեշտ պայմանների ստեղծումը, 3) կրթության
Քոչարյանի զոհերը

առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների, այդ թվում՝ ցածր առաջադիմությամբ, լրացուցիչ կրթական ծառայություններ մատուցելը: ll. Հաստատության երկարօրյա խմբերի կազմակերպումը 4. Հաստատությունում երկարօրյա խմբերը կազմակերպվում են Հաստատության կողմից դրանցում ընդգրկվող սովորողների և նրանց ծնողների կարիքների ուսումնասիրության հիման վրա: 5. Երկարօրյա խմբերը համալրվում են ըստ կրթական աստիճանի (տարրական և/կամ միջին դպրոց) կամ զուգահեռ դասարանների: 6. Երկարօրյա խմբում ընդգրկվելու համար սովորողի ծնողի (օրինական ներկայացուցչի)՝ Հաստատության տնօրենի անունով ներկայացված դիմումի հիման վրա

Հաստատության տնօրենի և սովորողի ծնողի միջև ընթացիկ ուսումնական տարվա համար կնքվում է Հաստատության կողմից երկարօրյա ուսուցման կազմակերպման պայմանագիր’ սույն կարգով նախատեսված օրինակելի ձևին համապատասխան: 7. Երկարօրյա խմբերի կազմը, դրանց հետ աշխատող մանկավարժական աշխատողների անվանական կազմը, աշխատանքի տարեկան պլանը և ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների կարգացուցակը հաստատվում են Հաստատության տնօրենի հրամանով: 8. Երկարօրյա խմբերի ծրագրերը (այդ թվում՝ լրացուցիչ կրթական) հաստատվում են կրթության պետական լիազոր մարմնի կողմից: 9. Երկարօրյա խմբի աշխատանքի կարգացուցակում նշվում են սովորողների դասապատրաստման, սննդի, հանգստի, ըստ անհրաժեշտության

անհատական աշխատանքների, զբոսանքի, էքսկուրսիաների և խմբակներում ընդգրկված սովորողների անվանական կազմը, խմբակի աշխատանքի ժամերը, աշխատանքների իրականացման համար պատասխանատու մանկավարժական աշխատողների անունները: 10. Երկարօրյա խմբերի աշխատանքի կարգացուցակում փոփոխություններ կարող են կատարվել Հաստատության տնօրենի հրամանով: 11. Երկարօրյա խմբի (խմբերի) աշխատանքի կարգացուցակը և աշխատանքի տարեկան պլանը կազմում է տնօրենի մասնագիտացված կրթական աջակցությունների գծով տեղակալը: 12. Երկարօրյա խմբի կարգացուցակով իրականացված աշխատանքները, ինչպես նաև խմբում

ընդգրկված սովորողների հաճախումները գրանցվում են էլեկտրոնային մատյանում, որի ձևը հաստատում է կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմինը: 13. Երկարօրյա խմբերում ընդգրկված սովորողների, այդ թվում՝ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների առավելագույն թիվը 25 է: 14. Սահմանված խտությունից պակաս խտությամբ խումբ կարող է բացվել Հաստատության ֆինանսական միջոցների, իսկ մասնակի կամ լրիվ վճարովի խմբերում ծնողների վճարումների հաշվին: Վճարի չափն ու վճարման եղանակը հաստատվում է Հաստատության կոլեգիալ կառավարման մարմնի՝ խորհրդի (այսուհետ՝ խորհուրդ) կողմից, իսկ ո

չ պետական Հաստատության դեպքում՝ հիմնադրի որոշմամբ: 15. Երկարօրյա խմբերում ընդգրկված ցածր առաջադիմությամբ, ինչպես նաև կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների, սույն կարգով սահմանված ծառայությունների մատուցումը կազմակերպվում է պետական միջոցներով: Երկարօրյա խմբերում ընդգրկված մյուս սովորողներին երկարօրյա


ծառայությունների մատուցումը կարող է կազմակերպվել Հաստատության ֆինանսական միջոցների կամ սովորողների ծնողների կողմից կատարվող մասնակի կամ ամբողջական վճարումների հաշվին: 16. Երկարօրյա խմբերում ընդգրկված ՀՀ Կառավարության կողմից հաստատված սոցիալական աջակցություն ստացող սահմանամերձ համայնքների, սոցիալապես անապահով ընտանիքների, ծնողազուրկ սովորողների երկարօրյա ուսուցման ծառայությունների անվճար մատուցումը կարող է կազմակերպվել Հաստատության ֆինանսական միջոցների հաշվին՝ խորհրդի որոշմամբ: 17. Հաստատության Երկարօրյա խմբերը ձևավորում են մինչև ընթացիկ ուսումնական տարվա

սեպտեմբերի 10-ը և համալրվում են տարվա ընթացքում՝ ըստ անհրաժեշտության: 18. Երկարօրյա խմբի ռեժիմը (պարապմունքներ, միջոցառումներ, հանգիստ, սննդի կազմակերպում) չի կարող գերազանցել շաբաթական 30 ժամը: 19. Երկարօրյա խմբում դասապատրաստմանը օրական հատկացվում է 1-4-րդ դասարաններում՝ մինչև 2, 5-9-րդ դասարաններում՝ մինչև 3 ակադեմիական դասաժամ: 20. ՀաստատությանThe order of the former Minister of Education and Science Arayik Harutyunyan on the procedure for organizing long-term education in educational institutions implementing general education programs came into force on January 24. It should be noted that the order was signed on October 13, 2020. ORGANIZATION OF TWO-DAY TRAINING IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS IMPLEMENTING EDUCATIONAL PROGRAMS l.

General Provisions 1. This Procedure regulates the relations related to the organization of long-term education in educational institutions implementing general education programs (hereinafter referred to as the Institution). 2. Long-term training is organized in long-term groups (hereinafter referred to as Long-Term Groups). Long-term groups are formed to provide comprehensive assistance to the family in the educational work of the students, to support the lessons, to develop the skills of self-learning, to develop creative abilities. 6STOPPED 3. The main tasks of organizing Long Day groups in the institution are: 1) In case of impossibility of child support at home, organization of those processes on the basis of the educational material base of the Instit

ution, including for students attending other educational institutions; 2) Creation of necessary conditions for the development of the child’s creative abilities providing additional educational services to students with special needs, including low-achieving ones. ll. Organization of long-term groups of the Institution 4. Long-term groups in the Institution are organized by the Institution based on the study of the needs of the stud

ents involved in them and their parents. 5. Long-term groups are completed according to educational level (elementary and / or secondary school) or parallel classes. 6. On the basis of the application submitted on behalf of the student’s parent (legal representative) on behalf of the Director of the Institution to be included in the long-term group, a contract for long-term training is concluded by the Institution for the current academic year. 7. The composition of the long-term groups, the nominal composition of the pedagogical staff working with them, the annual work plan ակը the schedule of educational activities are approved by the order of the director of the Institution. 8. Long-term group programs (including additional education) are approved by the State Authorized Body for Education. 9. The schedule of the long-term group work shall indicate

the nominal staff of the students included in the students’ training, food, rest, individual work as needed, walks, excursions, group working hours, and the names of the pedagogical staff responsible for the work. 10. Changes in the work schedule of long-term groups may be made by the order of the Director of the Institution. 11. Long-term group (s) work schedule տարեկան The annual work plan is compiled by the Deputy Director for Specialized Educational Assistance. 12. The activities carried out according to the schedule of the long-term group, as well as the attendance of the students included in the group, ar

e registered in the electronic register, the form of which is approved by the authorized body of state education management. 13. The maximum number of students in long-term groups, including students with special educational needs, is 25. 14. A group with a density less than the established density may be opened at the expense of the Institution’s financial resources, and in partial or full paid groups at the expense of the parents’ payments. The amount of the payment and the method of payment shall be appro

Сообщение Վերջ. հրամանը ուժի մեջ մտավ հունվարի 24-ին…տեսեք ինչ է սպասվում բոլոր դպրոցականներին появились сначала на .


от admin

-->