Թափուր աշխատատեղ․ աշխատավարձը՝ 256 հազար դրամ․ այսօր վերջին օրն է շտապեք — ingablog

Արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության երրորդ բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 12-35-Ղ4-3) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված գործառույթների, իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի,


աշխատանքի բնագավառում փորձի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկատվությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ՝ Պաշտոնի անձնագիր:

Նշված պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է նաև ռուսերենի ազատ տիրապետում (Արդարադատության նախարարության գլխավոր քարտուղարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 29-ի N 943-Ա հրամանով հաստատված Հավելված N 4):

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ՝

 1. դիմում (առցանց),
 2. անձնագրի և/կամ նույնականացման քարտի լուսանկար՝ (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի ներկայացնում, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսանկար),

 1. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթի(երի) լուսանկար,
 2. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթի լուսանկար
 3. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսանկար
 4. լուսանկար՝ 3X4 չափսի:Փաստաթղթերն առցանց ներկայացնելու ընթացակարգ՝

Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու համար քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ քաղաքացիական ծառայության տեղեկատվական հարթակում առցանց լրացնելով դիմումը (հղումը՝ https://cso.gov.am/internal-external-competitions) և լրացված դիմումին կցելով անհրաժեշտ փաստաթղթերի լուսապատճեններն ու լուսանկարը:

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են 2021 թվականի հունվարի 22-ից 2021 թվականի հունվարի 29-ը ներառյալ:

Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2021 թվականի փետրվարի 22-ին՝ ժամը 10:00-ին, Արդարադատության նախարարության վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 3/8):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2021 թվականի փետրվարի 24-ին՝ ժամը 10:00-ին, Արդարադատության նախարարության վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 3/8):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:

Հիմնական աշխատավարձը 256 623 (երկու հարյուր հիսունվեց հազար վեց հարյուր քսաներեք) ՀՀ դրամ է:

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:

Description of the position of the Head of the Third Division of the Supervision Service of the Ministry of Justice (code: 12-35-Ղ4-3), functions, rights, responsibilities, requirements for the position defined by the position, education, work experience, work experience, professional Information on knowledge, competencies, as well as organizational responsibilities and management scope is included in the passport of the position, the electronic copy of which can be found at the following link: Passport of the position.

To hold this position, you must also be fluent in Russian (Appendix N 4, approved by the Order N 943-A of the Secretary General of the Ministry of Justice of October 29, 2019).


List of required documents:

 1. application (online),
 2. Photo of passport և / or identification card (if the person does not present an identification or social card, it is necessary to submit a certificate on providing the person with a public service number or a photo of the certificate on refusing to provide a public service number);

 1. Photo of the document (s) certifying higher education;
 2. Photo of the document certifying the work activity
 3. Males – also a photo of a military ID card or a certificate of attachment to a temporary conscription substitute
 4. Photo in 3X4 size.

Procedure for submitting documents online:


To participate in the competition for the vacant position of the Civil Service, the citizen submits the documents electronically by filling in the application online at the Civil Service Information Platform (link: https://cso.gov.am/internal-external-competitions), attaching the photocopies of the necessary documents to the completed application and photo.

Applications for participation in the competition are accepted from January 22, 2021 to January 29, 2021 inclusive.

The testing phase of the competition will be held on February 22, 2021 at 10:00 am in the administrative building of the Ministry of Justice (address: 3/8 V. Sargsyan, Yerevan).

The interview round of the competition will be held on February 24, 2021 at 10:00 am in the administrative building of the Ministry of Justice (address: Yerevan, V. Sargsyan 3/8).

The interview phase of the competition will be conducted by “Questionnaire”.

The basic salary is 256,623 (two hu

Сообщение Թափուր աշխատատեղ․ աշխատավարձը՝ 256 հազար դրամ․ այսօր վերջին օրն է շտապեք появились сначала на .

от admin