>

«Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» օրենքում կատարված վերջին փոփոխություններից մեկը վերաբերում է դրոշմանիշային վճարներին: Իրավաբան․net-ը հայտնում է, որ եթե մինչև 2020 թվականը սույն օրենքում նշված ֆիզիկական անձինք դրոշմանիշային վճարը վճարում էին 1000 դրամ գումարի չափով, իսկ անհատ ձեռնարկատերերը և նոտարները’ 12 000 դրամ

գումարի չափով, ապա 2021 թվականի հունվարի 1-ից օրենքով սահմանվել է դրույքաչափերի սանդղակ: Այն է’յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի համար սույն օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի’ ներքևում նշված անձինք դրոշմանիշային վճարը վճարում են հետևյալ դրույքաչափերով’ աշխատանքային պայմանագրով ՀՀ տարածքում կամ ՀՀ տարածքից դուրս աշխատող ՀՀ ռեզիդենտ

հանդիսացող ֆիզիկական անձինք, աշխատանքային պայմանագրով ՀՀ տարածքում աշխատող ՀՀ ռեզիդենտ չհանդիսացող ֆիզիկական անձինք,աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման քաղաքացիական-իրավական պայմանագրերով ՀՀ տարածքում կամ ՀՀ տարածքից դուրս եկամուտ ստացող՝ ՀՀ ռեզիդենտ հանդիսացող ֆիզիկական անձինք,աշխատանքների

կատարման կամ ծառայությունների մատուցման քաղաքացիական-իրավական պայմանագրերով ՀՀ աղբյուրներից եկամուտ ստացող՝ ՀՀ ռեզիդենտ չհանդիսացող ֆիզիկական անձինք; Մինչև 100 000 դրամ հաշվարկման բազայի դեպքում – 1500 դրամ100 001-ից մինչև 200 000 դրամ հաշվարկման բազայի դեպքում – 3000 դրամ200 001-ից մինչև 500 000 դրամ հաշվարկման բազայի դեպքում – 5500 դրամ500 001-ից մինչև 1 000 000 դրամ հաշվարկման բազայի դեպքում – 8500 դրամ1 000 001 դրամ և ավելի հաշվարկման բազայի դեպքում – 15 000 դրամ։ 4STOPPED Հայաստանի Հանրապետությունում

հաշվառված և ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող անհատ ձեռնարկատերերը և նոտարները դրոշմանիշային վճարը վճարում են հետևյալ դրույքաչափերով. 0 STOPPED Մինչև 1 200 000 դրամ հաշվարկման բազայի դեպքում – 18 000 դրամ1 200 001-ից մինչև 2 400 000 դրամ հաշվարկման բազայի դեպքում – 36 000 դրամ2 400 001-ից մինչև 6 000 000 դրամ հաշվարկման բազայի դեպքում – 66 000 դրամ6 000 001-ից մինչև 12 000 000 դրամ հաշվարկման բազայի դեպքում – 102 000 դրամ12 000 001 դրամ և ավելի հաշվարկման բազայի դեպքում – 180 000 դրամ Տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանի

համար դրոշմանիշային վճար չեն վճարում’ 1) վերը նշված այն անձինք, որոնք չունեն տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար ստացման ենթակա աշխատավարձ և (կամ) աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման քաղաքացիական-իրավական պայմանագրերով ստացված


եկամուտ. 2) այն անհատ ձեռնարկատերերը և նոտարները, եթե բացակայում են սույն օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով սահմանված դրոշմանիշային վճարի հաշվարկման բազաները. 3) Հայաստանի Հանրապետությունում բնակության իրավունք (կացության կարգավիճակ) չունեցող օտարերկրյա քաղաքացիները և քաղաքացիություն չունեցող անձինք:

One of the recent amendments to the Law on Compensation for Damages Caused to the Life or Health of Servicemen during the Defense of the Republic of Armenia refers to stamp payments. Lawyer հայտնում net informs that if until 2020 the individuals mentioned in this law paid the stamp duty in the amount of 1000 AMD, and the individual entrepreneurs-notaries – in the amount of 12 000 AMD, then from January 1, 2021 the law set rates scale: That is, for each reporting period, the persons mentioned in part 1 of Article 11 of this Law shall pay the stamp duty at the following rates: individuals resident in the territory of the Republic of Armenia under an employment contract or outside the territory of the Republic of Armenia, resident in the Republic of Armenia under an employment contract Individuals who are not res

idents of the Republic of Armenia receiving income from the territory of the Republic of Armenia under civil-legal contracts for performance of works or provision of services or individuals outside the territory of the Republic of Armenia; individuals receiving income from sources of the Republic of Armenia under civil-legal contracts for performance of works or services; In case of 100 000 AMD calculation base – 1500 AMD in case of 100 001 to 200 000 AMD in case of calculation base – 3000 AMD in case of 200 0001 in case of calc

lation base – 5500 AMD in case of 500 001 to 1000 000 AMD in case of calculation base – 8500 AMD 1 000 001 AMD դեպքում in case of more calculation base – 15 000 AMD. 4STOPPED Individual entrepreneurs registered in the Republic of Armenia carrying out business activities, notaries pay the stamp duty at the following rates: 0 STOPPED Up to 1 200 000 AMD in case of calculation base – 18 000 AMD from 1 200 001 to 2 400 000 AMD in case of calculation base – 36 000 AMD from 2 400 001 to 6 000 000 AMD in case of calculation

base – 66 000 AMD from 6 000 001 in case of 12 000 000 AMD calculation base – 102 000 AMD 12 000 001 AMD դեպքում in case of more calculation base – 180 000 AMD No stamp duty is paid for the given reporting period: 1) the above mentioned persons who do not have a salary to be received for the given reporting period և (or) income received from civil law contracts for the performance of works or the provision of services; 2) those sole proprietors ոտ notaries, if there are no bases for calculating the stamp duty defined in Article 9, Part 1, Clause 5 of this Law; 3) Foreign citizens who do not have the right of resid

Сообщение Ուշադրություն. այսուհետ. 1000 դրամների գումարն ավելացավ. որքան եք վճարելու այսուհետ. կարևոր է իմանալ появились сначала на .


от admin

-->