>

Ողբերգական դեպք․տղամարդը պատուհանից ընկել է մանկասայլակի վրա. տղամարդն ու երեխան տեղում մահացել են (տեսանյութ)

Վորոնեժում բարձրահարկ շենքի շքամուտքին տեղադրված տեսախցիկը ֆիքսել է, թե ինչպես է տղամարդը 17-րդ հարկի

պատուհանից ընկել մանկասալյակի վրա: Հարվածից երեխան դուրս է թռել սայլակից ասֆալտի վրա. արդյունքում երկուսն էլ մահացել են: Մանրամասները՝ տեսանյութում:

l

Tragic incident – a man fell from a window on a stroller. man and child die on the spot (video)


In Voronezh, a camera installed at the entrance of a high-rise building recorded a man falling from a 17th-floor window onto a nursery. The child jumped out of the stroller on the asphalt. As a result, both died. Details in the video.
l:

Tragic incident – a man fell from a window on a stroller. man and child die on the spot (video)

In Voronezh, a camera installed at the entrance of a high-rise building recorded a man falling from a 17th-floor window onto a nursery.

MOSCOW, RUSSIA – APRIL 5, 2020: Medical workers in protective suits with a stretcher at the Novomoskovsky multipurpose medical center for patients suspected of the COVID-19 coronavirus infection. Valery Sharifulin/TASS

Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ñîòðóäíèêè ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ñ êàòàëêîé íà òåððèòîðèè ìíîãîïðîôèëüíîãî ìåäèöèíñêîãî öåíòðà “Íîâîìîñêîâñêèé”, êóäà ãîñïèòàëèçèðóþò ïàöèåíòîâ ñ ïîäîçðåíèåì íà êîðîíàâèðóñ COVID-19. Âàëåðèé Øàðèôóëèí/ÒÀÑÑ

The child jumped out of the stroller on the asphalt. As a result, both died. Details in the video.
l:

Сообщение Ողբերգական դեպք․տղամարդը պատուհանից ընկել է մանկասայլակի վրա. տղամարդն ու երեխան տեղում մահացել են (տեսանյութ) появились сначала на .


от admin

-->