>

Վարչապետի աշխատակազմը հայտարարում է մրցույթ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի վերլուծության և զարգացման ծրագրերի վարչության պետի | 06-Գ26-21.5-Ղ2-1 | թափուր պաշտոնը համալրելու համար պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝

պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկատվությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակը կցվում է: Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացվում են առցանց’ https://cso.gov.am/internal-external-competitions հղումով’ 2021 փետրվարի 1-ից մինչև 5-ը

loading...
ներառյալ՝ քսանչորսժամյա ռեժիմով, կցելով հետևյալ փաստաթղթերը և լուսանկար. 1. դիմում (առցանց), 2.անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտի լուսանկար (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի կցվում, ապա անհրաժեշտ է կցել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի

տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսանկար), 3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի(երի) լուսանկար, 4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի լուսանկար, 5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսանկար, 6. լուսանկար՝ 3X4 չափսի: Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2021 թվականի մարտի 10-ին՝


ժամը 14:00-ին, ք. Երևան, Հանրապետության Հրապարակ Կառավարական տուն 1 հասցեում: Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2021 թվականի մարտի 12-ին՝ ժամը 11:00-ին, ք. Երևան, Հանրապետության Հրապարակ, Կառավարական տուն 1 հասցեում: Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով: Հիմնական աշխատավարձը 377659 (երեք հարյուր յոթանասուն յոթ հազար վեց հարյուր հիսունինը) ՀՀ դրամ է: Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:

he Prime Minister’s Office announces a competition for the Head of the Analysis and Development Programs Department of the Civil Service Office | 06-G26-21.5-Ղ2-1 |: Information on the job description for the vacancy, the rights, responsibilities defined for the civil servant holding the position, the requirementsfor the position, education required for the position, work experience, professional knowledge, competencies, as well as organizational responsibilities and management scope are included in the passport. An electronic copy is attached. Applications for participation in the competition are submitted online at https://cso.gov.am/internal-external-competitions, from February 1 to February 5, 2021, in

a 24-hour mode, attaching the following documents: photo. 1. Application (online), 2. Passport և / or photo of identification card (if the person is not attached to the identification or social card, it is necessary to attach a certificate on providing the person with a public service number or a photo on the refusal to provide a public service number), 6STOPPED 3 Photo of document (s) certifying higher education; 4. Photo of documents certifying employment; 5. Males – also a military ID card or a photo of a certificate of e

nlistment in a temporary conscription substitute; 6. Photo: 3X4 size. The testing phase of the competition will be held on March 10, 2021 at 14:00, c. Yerevan, Republic Square Government House 1. The interview stage of the competition will be held on March 12, 2021 at 11:00, c. Yerjan, Republic Square, Government House 1. The interview phase of the competition will be conducted by “Questionnaire”. The basic salary is 377659 (three hundred seventy seven thousand six hundred fifty nine) AMD. The person applying for the mentioned position must be polite, conscientious, balanced, practical, have initiative զգ a sense of responsibi

Сообщение Ուշադրություն. բոլոր նրանց համար, ովքեր աշխատանք են փնտրում. սա ռեալ աշխատանք է появились сначала на .


add
loading...
.

от admin