>

«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետությունում սոցիալական վճարներ են կատարում՝ 1974 թվականի հունվարի 1-ին և դրանից հետո ծնված վարձու աշխատողները, նոտարները, անհատ ձեռնարկատերերը.մինչև 1974 թվականը ծնված վարձու աշխատողները, նոտարները, անհատ ձեռնարկատերերը, եթե օրենքով սահմանված կարգով ներկայացրել են կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրության դիմում.

ինքնազբաղված անձինք’ անկախ տարիքից, ովքեր օրենքով սահմանված կարգով ներկայացրել են կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրության դիմում կամ երբևիցե կատարել են սոցիալական վճար: Իրավաբան.net-ը հայտնում է, որ այս պահին գործող «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված սոցիալական վճարը՝ որը կազմում է 10% հաշվարկվում է հետևյալ կերպ՝ 2․5%-ը վճարում է կենսաթոշակային ֆոնդի մասնակիցը 7․5%-ը վճարում է պետությունը 2019 թվականի հունիսի 25-ին «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում կատարվեցին համապատասխան փոփոխություններ:

Իմանալ ավելին ` 1) 2021 թվականի հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ օրենքով սահմանված սոցիալական վճարը կհաշվարկվի հետևյալ կերպ. 3․5%-ը կվճարի կենսաթոշակային ֆոնդի մասնակիցը, 6․5%-ը կվճարի պետությունը: 2) 2022 թվականի հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ օրենքով սահմանված սոցիալական վճարը կհաշվարկվի հետևյալ կերպ. 4․5%-ը կվճարի կենսաթոշակային ֆոնդի մասնակիցը, 5․5%-ը կվճարի պետությունը:

3) 2023 թվականի հունվարի 1-ից սկսած օրենքով սահմանված սոցիալական վճարը կհաշվարկվի հետևյալ կերպ. 5%-ը կվճարի կենսաթոշակային ֆոնդի մասնակիցը, 5%-ը վճարի պետությունը:Այսինքն, եթե անձը աշխատում է և աշխատանքային պայմանագրով նրա ամսական աշխտավարձը կազմում է օրինակ’ 200․000 ՀՀ դրամ, ապա «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված սոցիալական վճար չափը, որը կազմում է 20․000 դրամ կհաշվարկվի հետևյալ կերպ՝ 2021թ․ի ընթացքում ամսական 7000 դրամը կվճարի կենսաթոշակային ֆոնդի մասնակիցը, իսկ 13․000

2022թ․ի ընթացքում ամսական 9000 դրամը կվճարի կենսաթոշակային ֆոնդի մասնակիցը, իսկ 11․000 դրամը կվճարի պետությունը․ 2023թ․ի հունվարի 1-ից սկսած ամսական 10․000 դրամը կվճարի կենսաթոշակային ֆոնդի մասնակիցը, իսկ մյուս 10․000 դրամը կվճարի պետությունը։ «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի անցումային դրույթներով սահմանված է, որ սոցիալական վճարների հաշվարկման օբյեկտի առավելագույն շեմերը կիրառվում են 2020 թվականի հուլիսի 1-ից:


Այսինքն 2020 թվականի հուլիսի 1-ից սկսած Սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտի առավելագույն ամսական շեմը, այսինքն նվազագույն ամսական աշխատավարձի 15-ապատիկը (1․020․000 դրամ) գերազանցող գումարից սոցիալական վճարներ չեն հաշվարկվում և փոխանցվում (գանձվում). սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտի առավելագույն տարեկան շեմը այսինքն նվազագույն ամսական աշխատավարձի 180-ապատիկը (12․240․000 դրամ) գերազանցող գումարից սոցիալական վճարներ չեն հաշվարկվում և փոխանցվում (գանձվում):.

According to the Law of the Republic of Armenia “On Funded Pensions”, social payments are made in the Republic of Armenia on January 1, 1974 – hired workers, notaries, sole proprietors. Self-employed persons, regardless of age, who have submitted a pension fund application or have ever made a social payment in accordance with the law. Iravaban.net reports that the current social payment defined by the RA Law on Funded Pensions, which is 10%, is calculated as follows: 2․5% is paid by the pension fund participant, 7․5% Pays the state On June 25, 2019, relevant amendments were made to the RA Law on Funded Pensions.Learn more: 1) From January 1 to December 31, 2021, inclusive, the social contribution defined by law will be calculated as follows: 3․5% will be paid by the pension fund participant, 6․5% will be paid by the state. 2) From January 1 to December 31, 2022, inclusive, the social payment defined by law will be calculated as follows: 4․5% will be paid by the pension fund participant, 5․5% will be paid by the state.

3) Starting from January 1, 2023, the social payment defined by law will be calculated as follows: 5% will be paid by the participant of the pension fund, 5% will be paid by the state. which is 20․000 AMD will be calculated as follows: in 2021 7000 AMD per month will be paid by the participant of the pension fund, and 13․000

During 2022, the participant of the pension fund will pay 9000 AMD per month, and 11․000 AMD will be paid by the state ․ Starting from January 1, 2023, the monthly participant of the pension fund will pay 10,000 drams, and the other 10,000 drams will be paid by the state. The transitional provisions of the RA Law on Funded Pensions stipulate that the maximum thresholds for the calculation of social payments will apply from July 1, 2020.

That is, starting from July 1, 2020, the maximum monthly threshold of the object of calculation of the Social Payment, ie 15 times the minimum monthly salary (1․020․000 AMD),

Сообщение Կարևոր տեղեկություն.բոլոր թոշակ և նպաստ ստացողների համար появились сначала на .


от admin

-->