>

Նման բաշխումը հնարավորություն կտա առարկաների ծրագրերը մշակելիս խուսափել անհարկի կրկնություններից, տարբեր դասագրքերում նույն երևույթի վերաբերյալ երբեմն հանդիպող տարբեր բացատրություններից, նույն մեծությունների տարբեր նշանակումներից, ինչը ծանրաբեռնում էր դասագիրքը և աշակերտի մոտ հակասություններ էր առաջացնում։

Յուրաքանչյուր ուսումնական բնագավառ դպրոցի տարբեր աստիճաններում ներկայացվում է որոշակի առարկայացանկով, որի ընտրութան համար հիմք են հանդիսանում չափորոշչով սահմանված վերջնարդյունքներն ու սովորողների ընկալման տարիքային առանձնահատկությունները:

Միևնույն ժամանակ, հաշվի առնելով ուսումնական բնագավառի առաջարկվող սահմանումը, անհրաժեշտ կլինի անդրադառնալ գործող չափորոշչով նկարագրված ուսումնական բնագավառներին և վերաձևակերպել դրանք:

loading...Մասնավորապես, առաջարկվում է սահմանել հետևյալ 7 բնագավառները՝

1) Հայոց լեզու և գրականություն 2) Հայրենագիտություն 3) Օտար լեզուներ


4) Բնագիտություն, տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ, ճարտարագիտություն, մաթեմատիկա (ԲՏՃՄ)

5) Հասարակություն, հասարակական գիտություններ

6) Արվեստ և արհեստ 7) Ֆիզիկական կրթություն և անվտանգ կենսագործունեություն:

Հաշվի առնելով ուսումնական բնագավառների վերաբերյալ ներկայացված առաջարկը, մասնավորապես դրանց վերախմբավորումն ու քանակի պակասեցումը, հենքային ուսումնական պլանի մասով ներկայացվում են միայն բարելավման առաջարկներ, որոնք կարտացոլեն վերոնշյալ առաջարկները:

Առաջարկվում է հենքային ուսումնական պլանում կատարել փոփոխություններ, որոնք կարտացոլեն առաջարկվող նոր բնագավառներին հատկացված ժամաքանակները:


Միևնույն ժամանակ, առաջարկվում է բնագավառներին հատկացված ժամաքանակները ներկայացնել տոկոսային հարաբերակցությամբ:

Սա հանրակրթական ուսումնական հաստատություններին թույլ է տալու ձևավորել սեփական մոտեցումը՝ յուրաքանչյուր բնագավառին հատկացվող համամասնության և ժամաքանակների միջոցով՝ մեծացնելով նրանց ինքնավարությունը։

Մանրամասները տեսանյութում՝

Such a distribution will allow avoiding unnecessary repetition when developing subject curricula, different explanations of the same phenomenon sometimes occurring in different textbooks, different assignments of the same magnitude, which burdened the textbook and caused controversy among the student.

Each field of education is presented in different levels of the school with a certain list of subjects, the choiceof which is based on the results defined by the standard and the age peculiarities of the students’ perception.

At the same time, taking into account the proposed definition of the educational sphere, it will be necessary to refer to the educational spheres described by the current standard and to rewrite them.

In particular, it is proposed to define the following 7 areas:

1) Armenian language and literature 2) Homeland studies 3) Foreign languages

4) Science, Information Communication Technologies, Engineering, Mathematics (BTC)

5) Society, social sciences

6) Art և craft 7) Physical education և safe living activities.

Taking into account the proposals made in the field of education, in particular their regrouping and reduction of the number, only improvement proposals are presented in terms of the basic curriculum, which will reflect the above-mentioned proposals.

It is recommended to make changes in the basic curriculum, which will reflect the time allocated to the proposed new areas.

At the same time, it is recommended to present the hours allocated to the sectors in percentage.

Сообщение ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Կարևոր լուր դպրոցականների համար. կառավարության նոր որոշումն ընդունվեց появились сначала на .


add
loading...
.

от admin