>

Շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության հայտարարված զորակոչից ընտանեկան պայմաններից ելնելով տարկետում տրվում է այն քաղաքացուն, որն ունի1. 65 տարին լրացած կամ առաջին խմբի հաշմանդամություն ունեցող կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամություն (որը սահմանվել է ինքնասպասարկման ապահովման ունակության առնվազն երկրորդ աստիճանի

կենսագործունեության սահմանափակման հիմքով) ունեցող կամ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճռով անգործունակ ճանաչված ծնողներ (միայնակ ծնող), եթե ծնողները (միայնակ ծնողը)

ա. չունեն այլ զավակ կամ.բ. ունեն այլ զավակ, որն անչափահաս է կամ ունի հաշմանդամության խումբ կամ դատարանիօրինական ուժի մեջ մտած վճռով ճանաչված է անգործունակ կամ գտնվում է պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ.2. առանց մոր մեծացող երեխա.3.երկու կամ ավելի երեխա,
Քոչարյանի զոհերը

բացառությամբ որդեգրված երեխաների.4.երկրորդ երեխայով կամ առնվազն զույգ երեխայով վեցամսյա հղիության մեջ գտնվող կին. մինչև 18 տարեկան կամ 18 տարեկանից բարձր, բայց առաջին խմբի հաշմանդամություն ունեցող կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամություն (որը սահմանվել է ինքնասպասարկման ապահովման ունակության առնվազն երկրորդ աստիճանի կենսագործունեության սահմանափակման հիմքով) ունեցող կամ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճռով անգործունակ

ճանաչված քույր կամ եղբայր, եթե չկա վերջիններիս ընտանիքի անդամ համարվող այլ անձ, կամ կա այդպիսի անձ, որը, սակայն, ունի հաշմանդամության խումբ կամ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճռով ճանաչված է անգործունակ, կամ տարիքային աշխատանքային կենսաթոշակի իրավունք տվող տարիքը լրացած ան Եթե քաղաքացին անչափահաս տարիքում օրենքով սահմանված կարգով ճանաչվել է առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա և որդեգրվել է խնամատար

հաստատությունից, և առկա են «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կամ 5-րդ կետերով նախատեսված պայմանները, ապա նա օգտվում է պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում ստանալու իրավունքից: Ընտանիքի անդամ են համարվում հայրը, մայրը, քույրը, եղբայրը, տատը, պապը, ինչպես նաև խնամակալ կամ հոգաբարձու ճանաչված այլ անձը:

Քաղաքացին համարվում է միայնակ ծնող ունեցող, եթե1. մյուս ծնողը մա հացել է կամ դատական կարգով ճանաչվել է մա հացած.2.մյուս ծնողն անհայտ է (օրենքով սահմանված կարգով հայրություն կամ մայրություն չի ճանաչվել) կամ դատական կարգով ճանաչվել է անհայտ բացակայող.3.մինչև քաղաքացու 18 տարին լրանալն առնվազն հինգ տարի առաջ ծնողներն ամուսնալուծվել են, և ծնողները բնակվում են միմյանցից առանձին.4. ծնողների ամուսնությունն օրենքով սահմանված կարգով չի


գրանցվել, և ծնողները բնակվում են միմյանցից առանձին: Շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով չնախատեսված դեպքերում քաղաքացուն ընտանեկան պայմաններից ելնելով տարկետում կարող է տրվել քաղաքացու դիմումի հիման վրա և Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հրամանով «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածով սահմանված կարգով:

«Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի «բ» ենթակետով նախատեսված դեպքում քաղաքացուն տարկետում տրվում է մինչև նրա ծնողների կամ միայնակ ծնողի այլ զավակի 18 տարին լրանալու կամ պարտադիր զինվորական ծառայությունից արձակվելու օրը, իսկ 1-ին մասի 4-րդ կետով նախատեսված դեպքում` մինչև երկրորդ

երեխայի կամ առնվազն զույգ երեխաների ծննդյան օրը: «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով նախատեսված մյուս դեպքերում քաղաքացուն տարկետում տրվում է մինչև նրա 27 տարին լրանալու օրը: Եթե 27 տարին լրանալու օրվա դրությամբ քաղաքացին չի կորցրել ստացած տարկետման իրավունքը, ապա 27 տարին լրանալու հիման վրա ազատվում է պարտադիր զինվորական ծառայությունից:Due to the family conscription announced by the conscripts, the deferment is given to the citizen who has 1. Parents who have reached the age of 65 or have a first group disability or a second group disability (defined by the limitation of at least the second degree of self-care) or who have been declared incapacitated by a court decision (single parent), if the parents (single parent)

a. have no other children or.b. have another child who is a minor or has a disability group or has been declared incapacitated by a court decision that has entered into legal force or is in compulsory military service.2. a child growing up without a mother.3.two or more children, except for adopted children.4.a woman in a six-month pregnancy with a second child or at least a twin child. a sibling under the age of 18 or over, but with a first-degree disability or a second-degree disability (defined as a self-care disability of at least the second degree) or incapacitated by a court decision, unless there is a family member or there is s

uch a person who, however, has a disability group or has been declared incapacitated by a court decision that has entered into force, or has reached the age of right to an old-age pension. If the citizen has been recognized as a minor without parental care If the child has been adopted from a foster care institution, the conditions provided for in Article 24, Part 1, Clauses 1 or 5 of the RA Law on the Status of a Soldier are available, then he / she enjoys the right to receive a deferment from compulsory military service. : A family member is considered to be a father, mother, sister, brother, grandmother, grandfather, as well as another person recognized as a guardian or trustee.

A citizen is considered to have a single parent if: 1. the other parent has died or has been declared dead by a court.2.the other parent is unknown (paternity or maternity has not been recognized in accordance with the law) or has been declared missing by a court.3.before a citizen turns 18 at least five years before the parents divorced are, և the parents live separately from each other.4. The parents’ marriage was not registered in accordance with the law, և the parents live separately from e

ach other. In cases not provided for in parts 1 և 2 ի 2 of Article 24 of the RA Law on Military Service կարգ Status of Servicemen, a citizen may be deferred on the basis of family conditions on the basis of a citizen դիմ դիմ `հրաման by the order of the Minister of Defense of the Republic of Armenia: In accordance with the procedure defined by Article 25 of the RA Law on Military Service “Status of a Soldier”.

In the case provided for in Article 24, Part 1

Сообщение Պետք Է տեղեկացված լինեն բոլոր ՀՀ քաղաքացիները.Նոր որոշում ՊՆ-Ից появились сначала на .


от admin

-->