>

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի օգոստոսի 18-ի N 882-Ն որոշման (փոփոխությունն ուժի մեջ է մտել 13․12․2020թ․) մեջ տեղի են ունեցել փոփոխություններ։ՀՀ կառավարության 2016 թվականի օգոստոսի 18-ի N 882-Ն որոշման (փոփոխությունն ուժի մեջ է մտել 13․12․2020թ․) մեջ տեղի են ունեցել փոփոխություններ։

Կատարված փոփոխությունների համաձայն՝ գործատուները «Եկամտային հարկի, շահութահարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված տեղեկատվական բազայի տեղեկատվության հիման վրա, պարտավոր են իրենց հետ աշխատանքային հարաբերությունների մեջ գտնվող անձանց աշխատանքային գրքույկները Սոցիաալական ապահովության ծառայության տարածքային բաժիններ (այսուհետ՝ Ծառայություն) ներկայացնել հետևյալ ժամկետներում`
Քոչարյանի զոհերը


1)1000+ աշխատող ունեցող գործատուները`սույն ծանուցումը ստանալուց հետո երեք ամսվա ընթացքում. 2)300-1000 աշխատող ունեցող գործատուները՝ սույն ծանուցումը ստանալուց հետո վեց ամսվա ընթացքում. 3)100-300 աշխատող ունեցող գործատուները՝ սույն ծանուցումը ստանալուց ինն ամսվա ընթացքում. 4)50-100 աշխատող ունեցող գործատուները՝ սույն ծանուցումը ստանալուց հետո տասներկու ամսվա ընթացքում. 5) մինչև 50 աշխատող ունեցող գործատուները՝ սույն ծանուցումը ստանալուց հետո տասնհինգ ամսվա ընթացքում։

Ընդ որում, մինչև աշխատանքային գրքույկները Ծառայությանը ներկայացնելն անհրաժեշտ է աշխատանքային գրքույկի հայերեն և ռուսերեն լրացված ենթաբաժինների գրառումների վերջին տողի հաջորդ տողում նշել լրացված բոլոր էջերի թիվը, ստորագրել և կնքել (առկայության դեպքում) երկու ենթաբաժինները՝ նշելով աշխատանքային գրքույկը լրացնող անձի զբաղեցրած պաշտոնը, անունը, ազգանունը: Հարկ է նկատի ունենալ, որ գործատուի ներկայացուցիչը Ծառայությանը պետք է ներկայացնի անձը հաստատող փաստաթուղթ:


Տեղեկացնում ենք, նաև, որ աշխատանքային գրքույկները վերադարձվում են դրանք ստորաբաժանում ներկայացնելուց հետո վեցամսյա ժամկետում: Հարկ է նկատի ունենալ նաև, որ կատարված փոփոխությունների համաձայն՝ վերը նշված ժամկետներում աշխատանքային գրքույկները չներկայացրած գործատուների վրա գրքույկները ներկայացնելու պարտականությունը կարող է դրվել դատական կարգով:

Amendments have been made to the RA Government Decision N 882-N of August 18, 2016 (the amendment entered into force on 13-12-2020 ․). The RA Government Decision N 882-N of August 18, 2016 (the amendment is in force Changes took place in 13-12-2020.According to the amendments, employers are obliged to submit the employment records of the persons in employment with them to the territorial divisions of the Social Security Service (hereinafter referred to as the Service) on the basis of the information base established by the Law of the Republic of Armenia on Personal Accounting of Income Tax, Profit Tax and Social Payment. within:

1) Employers with 1000+ employees within three months after receiving this notice; 2) Employers with 300-1000 employees within six months after receiving this notice; 3) Employers with 100-300 employees within nine months of receiving this notice; 4) Employers with 50-100 employees within twelve months after receiving this notice; 5) Employers with up to 50 employees within fifteen months after receiving this notice.

At the same time, before submitting the workbooks to the Service, it is necessary to indicate the number of all completed pages in the next line of the Armenian-Russian sub-sections of the workbook, sign, sign (if available) the two sub-sections, indicating the position, name and surname of the person filling out the workbook. It should be noted that the employer’s representativ

Сообщение ‼Սոցապ նախարարությունը զգուշացնում է ՀՀ բոլոր քաղաքացիներին появились сначала на .


от admin

-->