>

ոգ Կարծիք Ստուգիր գիտելիքներդ Խճանկար Հայտարարություններ Աշխատանք Դասընթացներ Տեղեկագիր Բաժիններ ԱԱԾ տնօրենի հրամանը՝ արգելված տեղեկատվությունը տպագիր, աուդիովիզուալ և այլ կրիչների վրա ՀՀ բերելու մասին 2021-02-23 / 19 20 | Ազգային անվտանգության տնօրեն Արմեն Աբազյանը փետրվարի 15-ին նոր հրաման է ստորագրել արգելված տպագիր, աուդիովիզուալ և այլ կրիչների վրա տեղեկատվության ցանկերի վերաբերյալ։ 2015-ից գործող

հրամանը լրացվել է V գլխով։ « V. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐՐՈՐԴ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԵՏ ԱՌԵՎՏՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՐԳԵԼՎԱԾ ՏՊԱԳԻՐ, ԱՈԻԴԻՈՎԻԶՈՒԱԼ ԵՎ ԱՅԼ ԿՐԻՉՆԵՐԻ ՎՐԱ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻՑ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՈՎ ՏԱՐԱՆՑԻԿ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐՄԱՆ


ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ 17. Թույլատրման փաստաթղթի տրամադրման համար հայտատուի կողմից ՀՀ ԱԱԾ տնօրենի անունով, կից գրությամբ ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը և տեղեկությունները. 1) Հայաստանի Հանրապետության կողմից երրորդ երկրների հետ առևտրի դեպքում արգելված տպագիր, աուդիովիզուալ և այլ կրիչների վրա տեղեկատվության Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածք ներմուծման, Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածքից արտահանման, Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածքով տարանցիկ
Քոչարյանի զոհերը

փոխադրման թույլատրման փաստաթղթի տրամադրումը ստանալու մասին դիմումը (հայերեն կամ ռուսերեն տարբերակով), 2) արտաքին առևտրային պայմանագրի, դրան կից հավելվածների և (կամ) դրանցում կատարված լրացումների պատճենները (առկայության դեպքում), 3) հաշիվ-ապրանքագիրը կամ բեռը ուղեկցող այլ փաստաթղթերը, 4) պետական տուրքի վճարման անդորրագրի պատճենը կամ պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգի կողմից գեներացված անդորրագիրը կամ ծանուցման մեջ նշում է գեներացված անդորրագրի 20 նիշանոց ծածկագիրը, 5) տպագիր,

աուդիովիզուալ և այլ կրիչների վրա տեղեկատվության նմուշները՝ ՀՀ ԱԱԾ բանավոր հարցմամբ: 18. Թույլատրման փաստաթուղթը տրամադրվում է հայտատուի կողմից տպագիր, աուդիովիզուալ և այլ կրիչների վրա տեղեկատվության նմուշները և համապատասխան փաստաթղթերը ՀՀ ԱԱԾ ներկայացվելուց հետո երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում: 19. Թույլատրման փաստաթղթի տրամադրումը մերժվում է. 1) հայտատուի կողմից Կանոնակարգի 17-րդ կետում նշված


փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում, 2) թույլատրում ստանալու համար հայտատուի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերում ոչ ամբողջական կամ ոչ հավաստի տվյալների առկայության դեպքում, 3) հայտատուի կողմից տպագիր, աուդիովիզուալ և այլ կրիչների վրա տեղեկատվության նմուշները ՀՀ ԱԱԾ ուսումնասիրությանը չներկայացնելու դեպքում, 4) տպագիր, աուդիովիզուալ և այլ կրիչների վրա տեղեկատվության ներմուծմամբ, արտահանմամբ կամ տարանցիկ փոխադրմամբ ԵՏՄ անդամ պետությունների ազգային անվտանգությանը վնաս հասցնելու հնարավորությունը հավաստող ուսումնասիրության արդյունքների առկայության դեպքում»,-նշվում է նոր հրամանում, որը ուժի մեջ է մտնելու մարտի 4-ին:

og Opinion Test your knowledge Mosaic Announcements Job Courses Job Newsletter Sections NSS Director’s order to bring prohibited information to Armenia on print, audiovisual և other media 2021-02-23 / 19 20 | On February 15, the director of national security Armen Abazyan signed a new order on the lists of information on other banned printed, audiovisual media. The order, which hasbeen in force since 2015, has been supplemented by Chapter V. «V. TRADE WITH THIRD COUNTRIES IN CASE OF PROHIBITED BY HARD, AOIDIOVIZUAL AND OTHER MEDIA INFORMATION ON THE TERRITORY OF CUSTOMS IMPORT, EXPORT OF CUSTOMS AREA, THROUGH CUSTOMS TRANSIT OF ADMISSION TO THE PROVISION 17. Permission by the applicant for the issuance of the document The foll

owing documents and information are submitted on behalf of the director of the National Security Service, with an attached note: 1) Application on obtaining a document on import, export from the customs territory of the Republic of Armenia, transit permit through the customs territory of the Republic of Armenia on Armenian printed, audiovisual, other media prohibited in case of trade with t

hird countries (in Armenian or Russian version); 2) Copies of the foreign trade agreement, its annexes (or) additions to them (if available), 3) Invoice or other documents accompanying the consignment, 4) Copy of the state duty payment receipt or the receipt or notification genera

ted by the electronic state payment system Indicates the 20-digit code of the generated receipt. 5) Samples of information on printed, audiovisual and other media by oral request of the RA NSS. 18. The permit document shall be provided by the applicant within two working days after the submission of the printed,

Сообщение Կարեւոր. ԱԱԾ պետը նոր հրաման է տվել. ինչ է լինելու մարտի 4ից появились сначала на .


от admin

-->