Նորից երկրաշարժեր կլինեն.. Արտակարգ իրավիճակների մասնագետի հայտարարությունը — ingablog

Արտակարգ իրավիճակների մասնագետ, Փրկարար ծառայության տնօրենի նախկին տեղակալ Նիկոլայ Գրիգորյանը Ֆեյսբուքի իր էջում անդրադարձել է Հայաստանում գրանցված երկրաշա րժին ու պարզաբանել, թե ինչով է պայմանավորված ՀՀ տարածքում երկրաշ արժերի առաջացումը։ Գրիգորյանը, մասնավորապես, գրել է. «Շարունակում եմ ներկայացնել ձեզ հուզող բոլոր հարցերի պատասխանները, որոնք ամփոփված են Արտակարգ Ալիքի՝ Որ փո րձությունը փոր ձանք չդառնա գրքում: Երկրաշ արժերից հետո հաճախ տրվող հարցերը՝ մաս 2


Ով իրազեկված է, նա պաշտպանված է: Այսօրվա վիճակով ճի՞շտ է գնահատված ՀՀ տարածքի սեյ սմիկ վտա նգը. — Սպիտակի 1988 թվականի երկրաշա րժից հետո կազմվեցին ՀՀ տարածքի սեյ սմիկ վտա նգի կամ, նույնն է, սեյ սմիկ շրջանացման մի քանի քարտեզներ, որոնցով հանրապետության գրեթե ողջ տարածքում սե յսմիկ վտ անգի մակարդակը բարձրացավ միջինը 1, իսկ որոշ տեղերում 2-3 բալով: Այսօր վտա նգի ամենացածր մակարդակը գնահատվում է 8 բալ, իսկ ամենաբարձրը` 9-10 բալ: Մեր կարծիքով, այսպիսի գնահատումն իրական վտա նգին շատ ավելի մոտ է:

Ինչո՞վ է պայմանավորված ՀՀ տարածքի երկրաշ արժերի առաջացումը. — Երկրագնդի սալերի տեկտոնիկայի հայտնի սխեմայի համաձայն, Կովկասը, այդ թվում և ՀՀ տարածքը, գտնվում են Արաբական և Եվրասիական սալերի բախ ման գոտում: Այսինքն՝ Արաբական սալը տարեկան մինչև 2 սմ արագությամբ շարժվում է դեպի հյուսիս-հյուսիս-արևելք, իսկ Եվրասիական սալը համարվում է անշարժ: Դրա հետևանքով Կովկասը «ճզմվում» է, տեղի է ունենում երկրակեղևում տեկտոնական լարո ւմների կուտակում, որն ի վերջո հանգեցնում է բլոկերի կտրուկ տեղաշարժերի, կամ՝ երկրաշա րժերի: Քանի որ սալերի նշված տեղաշարժերը տևում են միլիոնավոր տարիներ, հետևաբար՝ մեր հանրապետության տարածքում ևս ապագայում կլինեն ուժեղ երկրաշա րժեր:

Ուժեղ երկրաշ արժի ժամանակ Հայկական ատոմակայանը քանի՞ բալի կդիմանա. — Ատոմակայանը պատկանում է հատուկ նշանակության օբյեկտների թվին: Այն գտնվում է թե’ տեղական և թե’ արտասահմանյան մասնագետների հսկողության տակ: Այն ՀՀ ներկայիս սեյսմակայուն կառույցներից մեկն է և նախատեսված է 9 բալ ու ժգ նության երկրաշ արժի համար:


Սպիտակի երկրաշ արժը բնական ծագման երկրաշ արժ էր, թե՞ ոչ. — Սպիտակի երկրա շարժը միանշանակ բնական երկրաշ արժ էր: Երկրաբանական ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ այդ օջախում անցյալում ևս եղել են երկրաշ արժեր: Երկրաշ արժի ժամանակ անջատվել է 1016 Ջոուլ էներգիա, որը համարժեք է Հիրոսիմայի վրա նետված հարյուր ատո մային ռո ւմբի միաժամանակյա պայ թյունից անջատված էներգիային: Երկրաշ արժի հիպոկենտրոնը գտնվել էր 10-12 կմ խորության վրա. այդպիսի խորության հորատման միջոցով մարդկությունն առ այսօր հասել է միայն մի կետումԿոլա թերակղզում, 10-ից ավելի տարիների հորատման ընթացքում: Սպիտակի երկրաշ արժը լավ ուսումնասիրված դասական երկրաշ արժ է նախացնցումներով, հիմնական ցնցումներով և հետցնցումներով:

Ուժեղ երկրաշ արժի դեպքում Երևանում կամ նրա որևէ թաղամասում ի՞նչ ավե րածություններ կարող են լինել. — Մինչև 1990-ական թվականները կառուցված ՀՀ շենք-շինությունները չեն համապատասխանում տարածքի սեյ սմիկ վտ անգի մակարդակին (նախագծվել են ցածր վտ անգի հաշվառումով, ցածր էր շինարարության որակը, շենքերի զգալի մասը հատել է շահագործման ժամկետը և այլն), հետևաբար՝ խո ցելի են: Սպիտակի երկրաշ արժը ցույց տվեց, որ խոշորապանելային և շրջանակակապային համակարգով (Բադալյանի նախագծով) կառուցված բազմահարկ շենքերն իրենց դրսևորել են որպես բավականին հուսալի և սեյսմակայուն, իսկ կարկասապանելային (111 սերիայի) և հարկերի բարձրացման եղանակով կառուցված շենքերը, հակառակը, բարձր խո ցելի են:

Երևանում կարելի՞ է կառուցել բազմահարկ շենքեր. — Երևան քաղաքում և ՀՀ-ում կարելի է կառուցել բարձրահարկ շենքեր, եթե հաշվի են առնված տվյալ տարածքի երկրաբանական առանձնահատկությունները, գրունտային բավարար պայմանները և սեյսմակայուն շինարարության բոլոր նորմերը:

Որքանո՞վ են ՀՀ բնակավայրերը պաշտպանված ուժեղ երկրաշա րժի բա ցասական հետևանքներից. — Ուժեղ երկրաշ արժի բա ց ասական հետևանքների նվազեցման նպատակով ՀՀ կառավարությունը 1991 թվականին մշակել է ռա զ մավարություն, 1999 թվականին հավանություն է տվել սեյսմիկ ռի սկի նվազեցման երկու համալիր ծրագրերի՝ ՀՀ տարածքի և Երևանի տարածքի համար: 2002 թվականին ընդունվել է ԱՊՀ երկրներում առաջին՝ «Սեյսմիկ պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքը: 2010 թվականին ընդունվել է Հայաստանի սեյսմիկ անվտ անգության ապահովման հայեցակարգ և նույն թվականին՝ նրա դրույթների կատարումն ապահովող միջոցառումների ցանկ:

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, այլ գերատեսչությունների, պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասնակցությամբ, իրականացնում է ՀՀ տարածքի սեյսմիկ ռ իսկի նվազեցման աշխատանքներ:

Որո՞նք են ՀՀ-ում ուժեղ երկրաշ արժերից շենքերի մեծամասշտաբ ավե րումների հիմնական պատճառները. — Մինչև 1989 թվականը կառուցված շենքերն ու կառույցները սեյսմիկ տեսակետից ավելի խո ցելի են մի քանի պատճառներով: Նախ, դրանք նախագծվել ու կառուցվել են հիմնականում սեյսմիկ վտ անգի ցածր մակարդակի հաշվառումով, ապա՝ շինարարության որակը ցածր է եղել, սեյսմակայուն շինարարության նորմերի պահանջները այնքան էլ խիստ չէին, որոշակի քանակով շենքերի շահագործման ժամկետն անցել է, և վերջապես՝ թույլ են տրվել սխալներ շենքերի շահագործման ժամանակ: Սա հանգեցրել է շենքերի և կառույցների սեյսմակայունության նվազեցմանը: 1989 թվականից հետո կառուցված շենքերի սեյսմակայունությունն անհամեմատ ավելի բարձր է:

Nikolay Grigoryan, an emergency specialist and former deputy director of the Rescue Service, referred to the earthquake registered in Armenia on his Facebook page and explained the reasons for the emergence of earthquakes in the territory of Armenia. Grigoryan, in particular, wrote. “I continue to present the answers to all the questions that concern you, which are summarized in the Emergency Channel: So that the experience does not become a burden in the book. Frequently Asked Questions About Earth Values ​​- Part 2


Whoever is informed is protected. In the current situation, is the seismic danger of the RA territory correctly assessed? – After the 1988 Spitak earthquake, several maps of seismic danger or, in the same way, seismic zoning of the territory of the Republic of Armenia were compiled, which increased the level of seismic wattage in almost the whole territory of the republic by 1 point, and in some places by 2-3 points. Today, the lowest level of risk is estimated at 8 points, and the highest at 9-10 points. In our opinion, such an assessment is much closer to the real danger.

Was the white value of Spitak an earth value of natural origin or not? – The movement of Spitak was definitely a natural earth value. Geological studies have

shown that there were earthly values ​​in that hearth in the past. At Earth value, 1,016 Joules of energy were released, equivalent to the energy released by the simultaneous explosion of a hundred atomic bombs dropped on Hiroshima. The hypocenter of earth value was located at a depth of 10-12 km. Through drilling to such depths, mankind has only reached one point on the Kola Peninsula after more than 10 years of drilling. Spitak Earthquake Value is a well-studied classic Earthquake value with pre-shocks, major shocks and aftershocks.

In case of a strong earthquake, what are the consequences in Yerevan or any of its districts? – The RA buildings built before the 1990s do not correspond to the seismic wattage level of the area (they were designed with low wattage in mind, the quality of construction was low, most of the buildings have expired, etc.), therefore they are fragile. The earth value of Spitak showed that the multi-storey buildings built with a large-panel և frame system (Badalyan’s design) proved to be quite reliable և seismic, while the buildings built with a frame panel (111 series) և raised on the floors, on the contrary, are highly durable.

Сообщение Նորից երկրաշարժեր կլինեն.. Արտակարգ իրավիճակների մասնագետի հայտարարությունը появились сначала на .

от admin