>

Փետրվարի 28-ին ուժի մեջ է մտնում Կառավարության աշխատակարգը հաստատելու մասին կառավարության որոշումը։ Այն ընդունվել է փետրվարի 25-ին։ Ա Շ Խ Ա Տ Ա Կ Ա Ր Գ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 1. Սույն աշխատակարգով սահմանվում են Կառավարության գործառույթների և լիազորությունների իրականացման ընթացակարգերը: 2. Կառավարությունն իր գործունեությունը կազմակերպում է Կառավարության ծրագրին և դրա շրջանակներում վարչապետի կողմից սահմանված Կառավարության ներքին ու արտաքին

քաղաքականության հիմնական ուղղություններին համապատասխան: 3. Կառավարությունն իր ծրագրի կենսագործումն ապահովելու նպատակով հաստատում է Կառավարության գործունեության միջոցառումների ծրագիրը: 2. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ 4. Ազգային ժողովի կողմից Կառավարության ծրագիրը հավանության արժանանալուց հետո Կառավարությունը եռամսյա ժամկետում հաստատում է Կառավարության գործունեության հնգամյա միջոցառումների ծրագիրը (այսուհետ’ միջոցառումների ծրագիր): 5. Միջոցառումների ծրագրի նախագիծը կազմում է վարչապետի աշխատակազմը’ նախարարությունների,

Կառավարությանը և վարչապետին ենթակա մարմինների առաջարկությունների հիման վրա (բացառությամբ տեսչական մարմինների, պետական վերահսկողական ծառայության և ազգային անվտանգության ծառայության): 5STOPPED 6. Միջոցառումների ծրագրի նախագծի վերաբերյալ առաջարկությունները (այսուհետ՝ ծրագրային առաջարկներ) համակատարողների և այլ շահագրգիռ պետական մարմինների (այդ թվում՝ արդարադատության և ֆինանսների նախարարությունների) հետ համաձայնեցվում են սույն աշխատակարգի 15-19–րդ կետերով սահմանված կարգով և վարչապետի


աշխատակազմ են ներկայացվում Ազգային ժողովի կողմից Կառավարության ծրագիրը հավանության արժանանալուց հետո ոչ ուշ, քան 35-օրյա ժամկետում՝ N 1 ձևին համապատասխան: 7. Վարչապետի աշխատակազմը, ստանալով ծրագրային առաջարկները, կազմում է միջոցառումների ծրագրի նախագիծ, որին ընթացք է տրվում սույն աշխատակարգով սահմանված ընդհանուր կարգով: 8. Համապատասխան մարմինները յուրաքանչյուր տարվա նոյեմբերի 15-ից մինչև դեկտեմբերի 1-ը կարող են առաջարկություններ ներկայացնել հաջորդ տարվա (տարիների) համար նախատեսված միջոցառումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ՝ առաջարկությունները նախապես շրջանառելով սույն աշխատակարգի 15-19-րդ կետով սահմանված կարգով:

loading...


Միջոցառումների ծրագրում փոփոխություններն ընդունվում են մինչև յուրաքանչյուր տարվա դեկտեմբերի 25-ը: 9. Վարչապետի աշխատակազմն իրականացնում է միջոցառումների ծրագրի կատարման մշտադիտարկում: 10. Միջոցառումների ծրագրի կատարման համար պատասխանատու մարմինները, մինչև յուրաքանչյուր տարվա փետրվարի 15-ը վարչապետի աշխատակազմ են ներկայացնում ծրագրով նախատեսված նախորդ տարվա միջոցառումների իրականացման վերաբերյալ տարեկան հաշվետվություն՝ N 2 ձևին համապատասխան (ամփոփելով նաև համակատարող մարմիններից ստացված տեղեկատվությունը): Հաշվետվությունները ոչ ուշ, քան

փետրվարի 25-ը հրապարակվում են Կառավարության պաշտոնական կայքում: Համակատարող մարմինները մինչև յուրաքանչյուր տարվա հունվարի 25-ը պատասխանատու մարմիններին են ներկայացնում նախորդ տարվա միջոցառումների՝ իրենց կողմից կատարվածի (մասնակցության) վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ N 2 ձևին համապատասխան: 11. Վարչապետի աշխատակազմը տարեկան հաշվետվությունների հիման վրա մինչև յուրաքանչյուր տարվա մարտի 15-ը նախապատրաստում և վարչապետին է ներկայացնում տեղեկանք միջոցառումների ծրագրի՝ նախորդ տարվա միջոցառումների կատարման մասին՝ հիմք ընդունելով սույն աշխատակարգի 10-րդ կետում նշված հաշվետվությունը և 9-րդ կետով նախատեսված մշտադիտարկման արդյունքները: 3. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆԸ ՀԱՐՑԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 12. Կառավարության քննարկմանն են ներկայացվում Սահմանադրությամբ և օրենքներով նրա իրավասությանը

վերապահված հարցերը: 13. Կառավարության որոշումների կամ օրենքների նախագծեր (այսուհետ՝ նախագծեր) կարող են ներկայացնել Կառավարության անդամները: 14. Կառավարությանը և վարչապետին ենթակա մարմինները նախագծեր կարող են առաջարկել վարչապետին, իսկ այլ պետական, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինները՝ Կառավարության համապատասխան անդամին, ովքեր որոշում են նախագծի հետագա ընթացքը: Վարչապետին նախագիծ առաջարկելիս պահպանվում են սույն աշխատակարգի 15-20–րդ կետերի պահանջները: 15. Նախագծերը նախապես կարծիքի են ուղարկվում շահագրգիռ մարմիններին նախագիծը ներկայացնողի կողմից: Ոչ նորմատիվ բնույթի նախագծերը կարծիքի են ուղարկվում նաև


արդարադատության նախարարություն, բացառությամբ օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների մասին, աշխատանքային խմբերի (հանձնաժողովների, հանձնախմբերի) մասին, գույք հետ վերցնելու կամ ամրացնելու մասին նախագծերի: Մարդու իրավունքներին և ազատություններին վերաբերող նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերը կարծիքի ուղարկվում են նաև Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանին, դատական համակարգին առնչվող նախագծերը՝ Բարձրագույն դատական խորհրդին, քրեաիրավական և քրեադատավարական հարցերին առնչվող նախագծերը՝ Գլխավոր դատախազությանը և Քննչական կոմիտեին (առնչվելու

դեպքում՝ նաև Հատուկ քննչական ծառայությանը): 16. Կարծիքի ուղարկված նախագծերի վերաբերյալ մարմինները կարծիք են տալիս 7 օրվա ընթացքում, իսկ ծավալուն նախագծերի դեպքում (10 և ավելի էջ)՝ 10 օրվա ընթացքում: 17. Եթե նախագիծը «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն ենթակա է պետական-իրավական փորձաքննության, ապա այլ մարմինների կարծիքներն ամփոփելուց հետո նախագծիOn February 28, the decision of the government on approving the rules of procedure of the Government enters into force. It was adopted on February 25. EXECUTIVE GOVERNMENT 1. GENERAL PROVISIONS 1. These Rules of Procedure define the procedures for the exercise of the powers and functions of the Government. 2. The Government organizes its activities in accordance with the Government’s program, within the framework of which the main directions of the Government’s domestic and foreign policy d

efined by the Prime Minister. 3. The Government shall approve the Action Plan of the Government in order to ensure the implementation of its program. 2. GOVERNMENT ACTIVITIES PLAN 4. After the approval of the Government program by the National Assembly, the Government shall approve the five-year action plan of the Government (hereinafter referred to as the action plan) within three months. 5. The draft action plan is made by the Prime Minister’s Office on the basis of the recommendations of the ministries, the Government and the bodies subordinate to the Prime Minister (except for the inspection bodies, the State

Control Service, the National Security Service). 5STOPPED 6. Proposals on the draft Action Plan (hereinafter referred to as the Program Proposals) shall be agreed with the co-executors և other interested state bodies (including the Ministries of Justice and Finance) in accordance with paragraphs 15-19 of these Rules of Procedure; submitted to the Prime Minister’s Office by the National Assembly No later than 35 days after the approval of the Government Program in accordance with N 1 horse. 7. The staff of the Pri

me Minister, receiving the program proposals, prepares a draft program of measures, which is processed in accordance with the general procedure defined by these Rules of Procedure. 8. From November 15 to December 1 of each year, the relevant bodies may submit proposals on making changes in the activities envisaged for the following year (years) by circulating the proposals in advance in accordance with the proced

ure defined in paragraphs 15-19 of these Rules of Procedure. Changes in the program of events are accepted until December 25 of each year. 9. The Prime Minister’s Office monitors the implementation of the action plan. 10. The bodies responsible for the implementation of the action plan shall submit an annual report on the implementation of the previous year’s activities envisaged by the program to the Office of the Prime Minister by February 15 of each year, in accordance with N 2 (summarizing the information received from the implementing bodies). The reports will be published on the official website of the Government no later than February 25. The executing bodies shall submit to the responsible bodies, by January 25 of each year, information on the activities (participation) of the previous year in accordance with N 2 h. 11. On the basis of annual reports, by March 15 of each year, the Office of the Prime Minister shall submit to the Prime Minister a re

ference on the implementation of the action plan for the previous year, based on the report referred to in paragraph 10 of this Rules of Procedure. 3. PROCEDURE FOR SUBMITTING ISSUES TO THE GOVERNMENT’S DISCUSSION 12. The issues within its competence under the Constitution and laws are submitted to the Government for discussion. 13. Draft decisions or laws of the Government (hereinafter referred to as drafts) may be submitted by the members of the Government. 14. Bodies subject to the Government ավար The Prime Minister may propose projects to the Prime Minister, and other state, as well as local self-government bodies, to the relevant member of the Government, who decide on the further course of the project. When proposing a project to the Prime Minister, the requirements of paragraphs 15-20 of this Rules of Procedure are observed. 15. The projects are submitted to the interested bodies in advance by the person su

bmitting the project. Non-normative projects are also submitted to the Ministry of Justice for comment, except on law enforcement measures, working groups (commissions, commissions), property recovery or consolidation projects. Draft normative legal acts on human rights and freedoms are sent for opinion to the Human Rights Defender of the Republic of Armenia, drafts related to the judicial system to the Supreme Judicial Council, drafts on criminal-procedural issues to the Prosecutor General’s Office, to the Investigative Committee (if relevant). 16. The bodies give an opinion on the submitted draft p

Сообщение ՎԵՐՋ. արդեն ուշ է․ Կառավարության որոշումը ուժի մեջ մտավ появились сначала на .


add
loading...
.

от admin