>

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից հայտնում են, որ ՀՀ կառավարության փետրվարի 4-ի որոշմամբ հաստատված Հանրակրթության պետական չափորոշչում սահմանվել են «ուսումնական բնագավառ» և «հանրակրթական ծրագրերի հենքային ուսումնական պլան» հասկացությունները, որոնք ամբողջացնում են հանրակրթության բովանդակությունը: Հանրակրթական դպրոցի տարբեր աստիճաններում’ տարրական, միջին և ավագ, յուրաքանչյուր

ուսումնական բնագավառ ներկայացվում է որոշակի առարկայացանկով, որի ընտրության համար հիմք են հանդիսանում չափորոշչով սահմանված վերջնարդյունքներն ու սովորողների ընկալման տարիքային առանձնահատկությունները: Հանրակրթական ծրագրերի բովանդակությունը ներկայացվում է հետևյալ 7 ուսումնական բնագավառներով’ «Հայոց լեզու և գրականություն»,«Հայրենագիտություն»,«Օտար լեզուներ»,«Բնագիտություն, Տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ, Ճարտարագիտություն, Մաթեմատիկա
Քոչարյանի զոհերը

(ԲՏՃՄ)»,«Հասարակություն, հասարակական գիտություններ»,«Արվեստ և արհեստ»,«Ֆիզիկական կրթություն և անվտանգ կենսագործունեություն»: Բնագավառներին հատկացվող ժամաքանակները տոկոսային հարաբերությամբ’ ստորև. Տարրական դպրոց (առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը’ 3590 դասաժամ, նվազագույնը’ ) «Հայոց լեզու և գրականություն». 24-28%«Հայրենագիտություն». 5%«Օտար լեզուներ». 10-15%«Բնագիտություն, Տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ, Ճարտարագիտություն, Մաթեմատիկա (ԲՏՃՄ)». 20-28.5%«Հասարակություն, հասարակական

գիտություններ». 10-16%«Արվեստ և արհեստ». 2%«Ֆիզիկական կրթություն և անվտանգ կենսագործունեություն». 7-9%Ընտրովի բաղադրիչ. 10% Միջին դպրոց (առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը’ 5950 դասաժամ, նվազագույնը’ 5385) «Հայոց լեզու և գրականություն». 13-16%«Հայրենագիտություն». 10%«Օտար լեզուներ». 12.5-15%«Բնագիտություն, Տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ, Ճարտարագիտություն, Մաթեմատիկա (ԲՏՃՄ)». 33-36%«Հասարակություն, հասարակական գիտություններ». 8-9%«Արվեստ և արհեստ». 5-6%«Ֆիզիկական կրթություն և անվտանգ կենսագործունեություն». 7-8%Ընտրովի բաղադրիչ. 4% Ավագ դպրոց (առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը’ 4080 դասաժամ, նվազագույնը’ 2020) «Հայոց լեզու և

գրականություն». 9-20%«Հայրենագիտություն». 8%«Օտար լեզուներ». 5-13%«Բնագիտություն, Տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ, Ճարտարագիտություն, Մաթեմատիկա (ԲՏՃՄ)». 12,5-38%«Հասարակություն, հասարակական գիտություններ». 3-5%«Արվեստ և արհեստ». 6-12%«Ֆիզիկական կրթություն և անվտանգ կենսագործունեություն». 7-10%Ընտրովի բաղադրիչ. 6% Հանրակրթական ծրագրերի հենքային ուսումնական պլանը ներառում է վերոնշյալ ուսումնական


բնագավառները, ըստ կրթական աստիճանների՝ դրանց հատկացվող ժամաքանակները, սովորողների ուսումնական բեռնվածության նվազագույն և առավելագույն ծավալը’ ըստ կրթական երեք աստիճանների: Այն ընդհանուր է հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող բոլոր ուսումնական հաստատությունների համար’ անկախ կազմակերպաիրավական ու սեփականության ձևերից և ենթակայությունից։ Հավելենք, որ պետական ուսումնական հաստատություններում մեկ ակադեմիական դասաժամի նորմատիվային տևողությունը սահմանված է 45 րոպե։The Ministry of Education, Science, Culture and Sports informs that the State Standard of General Education approved by the RA Government on February 4 defines the concepts of “educational sphere” and “basic curriculum of general education programs”, which complement the content of general education. At different levels of the secondary school, elementary, middle and high school, each field of education

is presented with a certain subject list, the choice of which is based on the criteria defined by the criteria and the age peculiarities of students’ perception. The content of the general education programs is presented in the following 7 educational fields: “Armenian Language and Literature”, “Homeland Studies”, “Foreign Languages”, “Science, Information and Communication Technologies, Engineering, Mathematics (BTC)

“, “Society, Social Sciences”, “Art” “Craft”, “Physical Education և Safe Life”. The hours allocated to the spheres as a percentage are below. Elementary school (maximum workload – 3590 lessons, minimum ‘) “Armenian language and literature”. 24-28% “Homeland Studies”. 5% “Foreign languages”. 10-15% “Science, Information and Communication Technologies, Engineering, Mathematics (BTC)”. 20-28.5% “Society, social sciences”. 10-16% “Art հ craft”. 2% “Physical education և safe living”. 7-9% Optional component. 10% M

iddle school (maximum workload – 5950 lessons, minimum – 5385) “Armenian language and literature”. 13-16% “Homeland Studies”. 10% “Foreign languages”. 12.5-15% “Science, Information and Communication Technologies, Engineering, Mathematics (BTC)”. 33-36% “Society, social sciences”. 8-9% “Art և craft”. 5-6% “Physical education և safe living activities”. 7-8% Optional component. 4% High school (maximum workload – 4080 lessons, minimum – 2020) “Armenian language and literature”. 9-20% “Homeland

Studies”. 8% “Foreign languages”. 5-13% “Science, Information Communication Technologies, Engineering, Mathematics (BTC)”. 12.5-38% “Society, social sciences”. 3-5% “Art և craft”. 6-12% “Physical education և safe living activities”. 7-10% Optional component. 6% The basic curriculum of general education programs includes the above-mentioned educational spheres, according to the educational degrees, the hours allocated to them, the minimum-maximum volume of educational load of the studen

Сообщение Ուսուցիչները, ծնողներն ու աշակերտները պետք է իմանան. վերաբերվում է բոլոր բոլորին появились сначала на .


от admin

-->