>

Ներքին մրցույթին կարող են մասնակցել տվյալ մարմնի հանրային ծառայողները և քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվում գրանցված քաղաքացիական ծառայողները․․

Կադաստրի կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի (ծածկագիր՝ 61-Ղ1-1) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝

պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկավությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակը կցվում է․․
Քոչարյանի զոհերը

Կադաստրի կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի (ծածկագիր՝ 61-Ղ1-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները պետք է անձամբ Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ (ք. Երևան, Տերյան 89) ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
  1. դիմում (ձևը լրացվում է տեղում), 2. անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի ներկայացնում, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝ պատճեններով), 3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ՝ պատճենով, 4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթուղթ՝ պատճենով, 5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ՝ պատճենով կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական՝ պատճենով, 6. մեկ լուսանկար՝ 3X4 չափսի․․

Դիմումները յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ընդունվում են ժամը 10:00-ից 12:30-ը և 14:30-ից 17:00-ը․․


Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Տերյան 89)..

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» և «Աշխատանքային իրավիճակներ» ձևաչափերով: Հիմնական աշխատավարձը 459 011 (չորս հարյուր հիսունինը հազար տասնմեկ) դրամ է․․

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում․․

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են դիմել Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի համալրման և կատարելագործման վարչություն (հասցե՝ ք. Երևան, Տերյան 89, հեռախոսահամար՝ 010-52-02-64, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ [email protected]):


Der interne Wettbewerb steht Beamten der jeweiligen Stelle offen (Beamte, die in der Personalreserve des öffentlichen Dienstes registriert sind).

Beschreibung der Position des Generalsekretärs des Katasterausschusses (Code: 61-Ղ1-1), Rechte, Pflichten, Anforderungen für die Position, die für den Beamten definiert wurde, der die Position innehat:

Informationen über die erforderliche Ausbildung, Berufserfahrung, Fachkenntnisse, Kompetenzen sowie organisatorische Verantwortlichkeiten և Der Umfang des Managements ist im Positionspass enthalten, dessen elektronische Kopie beigefügt ist. ․․

Bürger der Republik Armenien, die am Wettbewerb um die vakante Position des Generalsekretärs des Katasterausschusses (Code: 61-Ղ1-1) teilnehmen möchten, müssen die folgenden Dokumente persönlich beim Amt für den öffentlichen Dienst des Amtes des Premierministers einreichen (89) Teryan Street, Eriwan):

  1. Antrag (das Formular wird vor Ort ausgefüllt), 2. Reisepass or / oder Personalausweis mit Kopien (wenn die Person keinen Personalausweis oder Sozialausweis vorlegt, muss eine Bescheinigung über die Bereitstellung einer öffentlichen Dienstnummer vorgelegt werden oder eine Bescheinigung über die Verweigerung der Angabe einer öffentlichen Dienstnummer: mit Kopien), 3. Hochschulbescheinigung mit einer Kopie, 4. Beschäftigungsbescheinigung mit einer Kopie, 5. Männer, auch ein Militärbuch mit einer Kopie oder eine Bescheinig

Сообщение Ուշադրություն․ սա ոչ գովազդ է, ոչ խաբեություն․ եթե փնտրում եք աշխատանք ՇՏԱՊԵՔ դիմել․ шշխшտшվшրձը՝ 900 ԱՄՆ դпլшր․․ появились сначала на .


от admin

-->