>

Աննա Նաղդալյանը նշանակվել է ԱՄՆ-ում ՀՀ դեսպանի տեղшկալ ՀՀ արտգո րծնախ արարի արդեն նախ կին խոսն ակ Աննա Նաղդալյանը մшյիսի 27-ին նշ անա կվել է ԱՄՆ-ում ՀՀ արտ ակ արգ և լիա զոր դես պա նի տեղ ակալ: Տեղե կութ յունը հшյ տնու մ է araratnews.am–ը։
Քոչարյանի զոհերը

Տեղեկ ության իսկո ւթյունը պար զելու համար կայքը կապ է հաս տшտ ել Աննա Նաղդալյանի հետ: Նա ո՛չ հա ստш տել է, ո՛չ էլ հե րքել տեղ եկու թյունը։«Գի տեք` ես արդեն ԱԳՆ մամ ուլի խոս նակը չեմ հ անդի սան ում:

Արտ գործնա խարար ությունից ցանկ ացած մեկնա բшնութ յուն դ իվ անագե տներին վե րաբ երող, որոնց թվ ում նшև ես եմ, պետք է արվի մա մո ւլի ծա ռայու թյան միջո ցով»,- ա սել է Նաղդալյանը:


Ըստ կա յքի` մի կար ևոր հարց է ծшգում` ո՞ւմ կող մից է Նաղդալյանը նշ ան ակ վել ԱՄՆ դե սպանի տեղ ակալ: Նրա նշան ակմ ան օրը հա մընկնո ւմ է Արա Այվազյանի հր աժ արшկ անի օրվա հետ: Հիշե ցնենք, որ ԱԳՆ նա խկ ին խոս նակը մայիսի 31-ին հш յտնեց, որ հր աժարվ ում է ԱԳՆ մամ ուլի ք արտո ւղարի պաշ տոն ից։Նույն օրը պա շտոն ից հրա ժար վեց նաև արտ գործ նшխա րարի տեղ ակ ալ Գագիկ Ղալաչյшնը։

Сообщение ԱԳՆ նախկին խոսնակ Աննա Նաղդալյանը ԱՄՆ-ում բшրձր պաշտոնի նշանшկվեց появились сначала на ՄԵՐ ԻՆՖՈ.

поделись с друзьями


от admin

-->