>

ՀՀ մшրդпւ իրшվпւնքների պшշտպшնը հшստшտեց․ Ինչ է կшտшրվпւմ Սյпւնիքում

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է․
Քոչարյանի զոհերը

Ադրբեջանական 50-ից ավել զին ված ծա ռայողներ 3 ժամից ավելի փ ակել են Սյունիքի մարզի Գորիսից Կապան տանող միջպ ետական ճանապա րհը՝ Դավիթ Բեկ գյուղին մոտ: Հրա ժա րվում են բա ցել:

Այս արարքները հա նց ավոր են, սահման ափակել են մարդկ անց, ողջ քաղաքացի ական բնակչու թյան, այդ թվում՝ երե խաներ, կանայք, տա րեցներ, ազատ տե ղաշարժը: Այս ամենը հավաստող ա հազա նգեր ենք ստանում քաղաքացիական բնակիչներից:

Այդքան զգ ուշաց նում եմ այս վտ անգի մ ասին ու ասում եմ, թե ինչ պետք է անել ու հր ատա պ անել. ադրբ եջանա կան զի ն ված ծառ այողներ ի ներկա յությո ւնը ՀՀ Սյունքի համայ նքների միջև ճանապա րհներին հանցավո ր է և վե րջ: Դա ին քին խախտ ում է մար դկանց կյանքի, ա զատ տեղաշ արժման և միջազ գայնորեն երաշխավո րված այլ կ ենսական իրավուն քներ:


Փաստ երից ինձ համար ա կնհայտ է, որ սա նախապես պլա նավորված բացա հայտ հան ցա գործություն է ՀՀ քաղա քացիական բնա կչության դեմ:

Տեղյակ եմ, որ ՌԴ ս ահմա ապ ահ ծառ ա յողները տեղ ում վար ել են ճանա պա րհը բաց ելու բա նակցու թյուններ և նր անց ջան քերով քաղա քաց իկան մեքե նա ները դուրս են բերվել:

Ըստ ստուգված տվյալների՝ բ անակ ցությունները ա ռավոտ են շար ունակվելու. հրա ժարվ ել են բ ացել:Վաղ առավոտյան այս միջադեպով հատ ուկ հաղոր դումներ կուղա րկվեն համա պատասխան միջա զգային մարմ իններին:

Արման Թաթոյան

Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան

Сообщение ՀՀ մшրդпւ իրшվпւնքների պшշտպшնը հшստшտեց․ Ինչ է կшտшրվпւմ Սյпւնիքում появились сначала на ՄԵՐ ԻՆՖՈ.


от admin

-->