>

«Պարզաբանում» շարքի շրջանակներում այս անգամ անդրադարձել ենք հիփոթեքով բնակարան ձեռք բերելուն, ի՞նչ է անհրաժեշտ հիփոթեքով բնակարան գնելու համար, ովքե՞ր կարող են դիմել, որո՞նք են նվազագույն տոկոսադրույքները, ի՞նչ պայմաններ, պահանջնեև կան, օրինակ՝ շահառուների տարիքային ցենզ, գրանցված աշխատավարձի եւ եկամտահարկի չափ, նվազագույն գումարի առկայություն եւ այլն։

Վերջին տարիներին ակնհայտ կերպով նկատվում է հիփոթեքային շուկայի ակտիվության բարձրացում, ինչն իր ազդեցությունն է ունենում ՀՀ տնտեսության վրա: Նշված ակտիվության պատճառները, դրսևորման ձևերը և հետևանքները կփորձենք հակիրճ կերպով ներկայացնել այս նյութում. կքննարկենք Վարկատու Կազմակերպությունների /այսուհետ՝ ՎԿ/ կողմից կիրառվող հիփոթեքային վարկավորման քաղաքականությունը, վերջիններիս կողմից առաջարկվող Սեփական Ռեսուրսների /այսուհետ՝ ՍՌ/ և ՀՀ-ում գործող հիփոթեքային վարկավորման պետական ծրագերի կողմից առաջարկվող Ծրագրային Ռեսուրսների /այսուհետ՝ ԾՌ/ տարբերություններն ու առավելությունները:




Քոչարյանի զոհերը
  1. Ի՞նչ է անհրաժեշտ հիփոթեքով բնակարան գնելու համար. – գրանցված եկամտի առկայություն, • ԾՌ – որպես եկամտի աղբյուր ՎԿ-ները առաջնահերթություն են տալիս նվազագույնը վերջին 6 ամսվա ընթացքում գրանցված աշխատող համարվող ֆիզիկական անձանց կամ գրանցված գործունեություն իրականացնող անհատ ձեռնարկատերերի պաշտոնական եկամուտները. Ֆիզիկական անձանց համար զուտ ստացվող աշխատավարձի չափ, իսկ անհատ ձեռնարկատերերի համար հարկային հաշվետվություններում արտացոլվող եկամուտների և փաստացի կատարվող ծախսերի դրական տարբերությունը /շահույթ/:

• ՍՌ – ի տարբերություն ծրագրային վարկավորմանը՝ սեփական ռեսուրսներով վարկավորման դեպքում, վերոշարադրյալ կերում նշված եկամուտներից բացի ՎԿ-ները որպես երկրորդային հաճախ որպես նաև առաջնային եկամուտ հաշվի են առնում ինքնագործունեությամբ զբաղվող անձանց չհայտարարագրված եկամուտները, ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացվող իրական շահույթը, ստացվող միջազգային փոխանցումները /transfer/, և համանման այլ եկամուտներ, որոնք չեն հայտարարագրվում և չեն փաստաթղթավորվում: – դրական կամ չեզոք վարկային պատմություն,




• Հիփոթեքային վարկավորման դեպքում ՎԿ-ները խիստ ուշադրություն են դարձնում Վարկառուի վարկային պատմությանը և նախապատվություն են տալիս դրական վարկային պատմություն ունեցող Վարկառուներին, քան չեզոք վարկային պատմություն ունեցողներին, քանի որ թեկուզև կարճատև դրական վարկային պատմությունը խոսում է Վարկառուի՝ երկարաժամկետ կտրվածքով վճարային պարտավորություններ սպասարկելու ունակության և հոգեբանորեն պատրաստակամ լինելու մասին: – կանխավճար /ըստ պահանջի/, • Հիփոթեքային վարկավորման տևական ժամանակ արդիական է եղել գույքի գնահատված արժեքի սովորաբար 30% կանխավճարի ինստիտուտը, որը վարկային պարտավորության ապահովվածությունը բարձրացնելուց զատ ունի հոգեբանական գործառույթ.

Հիփոթեքային վարկավորման ժամանակ Վարկառուն ևս սեփական միջոցներով մասնակցում է անշարժ գույքի ձեռքբերման գործընթացին և կրում է այլ կորցնելու որոշակի ռիսկ և դրանից բխող պատասխանատվությունը: • 2016 թվականից սկսած ի հայտ եկավ երկրորդ անշարժ գույքի գրավադրման ինստիտուտը, որի պարագայում, սակայն, պահպանվեց անշարժ գույքի գնահատված արժեքի 10% կանխավճարը՝ վերը նշված հոգեբանական գործոնի պահպանման նպատակով: • 2016 թվականից կառուցապատող ընկերություններից ձեռքբերվող բնակարանների և անհատական բնակելի տների կառուցման հանդեպ հարկային քաղաքականության փոփոխումը և 2018 թվականից անշարժ գույքի շուկայում պահանջարկի ավելացման հետևանքով իրացվելիության բարձրացումը հանգեցրեցին ՎԿ-ների կողմից կանխավճարները մինչև 5% նվազեցնելուն, ինչպես նաև <<կանխավճարի ապահովագրություն>> ֆինանսական գործիքը կիրառելուն:


  1. Ովքե՞ր կարող են դիմել. – ՀՀ չափահաս ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք, ովքեր վարկի սպասարկման ընթացքում չեն հասնի թոշակային տարիքին. • Բնականաբար ՀՀ տարածքում հիփոթեքային վարկավորման շրջանակում անշարժ գույքի ձեռքբերումն իրականացվում է այնտեղ մշտական բնակություն հաստատելու նպատակով, ուստի օրինաչափ է ՎԿ-ների պահանջը՝ Վարկառուի՝ ՀՀ ռեզիդենտ լինելու վերաբերյալ:
  2. Որո՞նք են տոկոսադրույքները, սահմանաչափերն ու ժամկետները. – Սեփական ռեսուրսներ – , • ՍՌ հիփոթեքային վարկավորման ժամանակ շուկայում ՎԿ-ների կողմից առաջարկվող տոկոսադրույքները տատանվում են 8%-ից 18%-ի սահմաններում, վարկավարման ժամկետը տատանվում է 120-360 ամիս ժամկետներով, իսկ տրամադրվող վարկի գումարը հասնում է մինչև 150 000 000 /մեկ հարյուր հիսուն միլիոն/ ՀՀ դրամի: – ԲՆԱԿԱՐԱՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ – , • ԲԵ ծրագրային վարկավորան ժամանակ շուկայում ՎԿ-ների կողմից առաջարկվող տոկոսադրույքները տատանվում են 2.8%-ից մինչև 7.5%-ի սահմաններում, վարկավորման ժամկետը տատանվում է 120-240 ամիս ժամկետներով, իսկ տրամադրվող վարի գումարը կազմում է 22 500 000 /քսաներկու միլիոն հինգ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամից մինչև 27 750 000 /քսանյոթ միլիոն յոթ հարյուր հիսուն հազար/ ՀՀ դրամ: – ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ – , • ԱՀԸ ծրագրային վարկավորման ժամանակ շուկայում ՎԿ-ների կողմից առաջարկվող տոկոսադրույքները տատանվում են 10.8%-ից մինչև 13%-ի սահմաններում, վարկավորման ժամկետը տատանվում է 120-240 ամիս ժամկետներով, իսկ տրամադրվող վարկի գումարը կազմում է 20 000 000 /քսան միլիոն/ ՀՀ դրամից մինչև 25 000 000 /քսանհինգ միլիոն/ ՀՀ դրամ:
  3. Ի՞նչ պայմաններ և/կամ պահանջներ կան. – Ծրագրային վարկավորման դեպքում սահմանվում է ակնկալվող վարկի ամսեկան մարումներ և վարկառուի ու համավարկառ

This time around in the “Explanation” series we have covered mortgage purchasing, what is needed to buy a mortgage, who can apply, what are the minimum interest rates, what are the conditions and requirements, such as the age of the beneficiaries? cents, amount of registered salary and income tax, availability of minimum amount, etc.

In recent years there has been a noticeable increase in the activity of the mortgage market, which has an impact on the Armenian economy. We will try to briefly explain the causes, ways, and consequences of this activity in this article: We will discuss the mortgage lending policy applied by Lender Organizations (hereinafter referred to as LCs), the advantages and disadvantages of their own Resource Offerings (hereinafter referred to as CRs) and the Software Resources (hereinafter referred to as LFs) offered by the State Mortgage Lending Programs in the Republic of Armenia.


  1. What do you need to buy a mortgage? – the existence of a registered income; • PE – as a source of income. The credits give priority to the official incomes of individuals who have been registered as employees or registered entrepreneurs for at least the last 6 months; Positive difference between the amount of net income for individuals, and the difference between the income and actual expenses (profit) for individual entrepreneurs.

• Unlike software lending in the case of own resources lending, in addition to the earnings listed above, CCs take into account non-self-reported earnings, real business profits, international transfers / incomes, as a secondary as well as primary income. and other similar incomes that are not declared and documented. – positive or neutral credit history,

• In the case of mortgage lending, CRs pay close attention to the Borrower’s credit history and prefer Positive Credit History to Borrowers than to neutral credit history, as long as short-term positive credit history speaks to the Borrower’s long-term creditworthiness about being. – prepayment / on demand / • Mortgage lending has typically been upgraded by the institution of a 30% down payment on property value, which has a psychological function in addition to raising the security of the loan.

In mortgage lending, the Borrower also participates in the process of acquiring real estate and bears some risk of loss and the liability arising therefrom. • Since 2016, the Second Real Estate Mortgage Institute has emerged, however, whereby a 10% down payment on the appraised value of the real estate has been maintained to maintain the above psychological factor. • Changing the tax policy on the construction of apartments and private residences acquired by construction companies from 2016 and increasing liquidity in the real estate market from 2018 has led to a reduction of 5% in prepayments by CRs, as well as the application of the “prepayment insurance” financial instrument.

  1. Who can apply? – Adult resident natural persons, who will not reach retirement age during loan service; • Naturally, within the framework of mortgage lending, real estate acquisition in the territory of the Republic of Armenia is carried out for the purpose of permanent residence, so the requirement of creditors to be a resident of the RA is regular.
  1. What are the interest rates, limits and terms? – Own resources -, • During mortgage mortgage lending, the interest rates offered by the credit organizations range from 8% to 18%, the lending period varies from 120 to 360 months, and the loan amount reaches up to 150,000,000 / one hundred fifty million / AMD. – APARTMENTS FOR YOUNG FAMILIES -, • The interest rates offered by CCs on the market during the BE program lending range from 2.8% to 7.5%, the lending period varies from 120 to 240 months, and the down payment amounts to 22 500 000 / Twenty-two million five hundred thousand / AMD up to 27 750 000 / Twenty seven million seven hundred fifty thousand / AMD. – NATIONAL MORTGAGE COMPANY -, • The interest rates offered by CCs in the market for CCS software lending range from 10.8% to 13%, the lending period varies from 120 to 240 months, and the loan amount is 20,000,000. / Twenty million / AMD up to 25 000 000 / Twenty-five million / AMD.
  2. What are the conditions and / or requirements? – In case of software lending, monthly loan repayments and borrower and co-borrower are expected

Նյութը պատրաստեց ingablog.ru-ն


от admin

-->