>

Ամուսնությունը կարող է դադարել ամուսնալուծության միջոցով՝ ամուսինների կամ ամուսիններից մեկի դիմումի հիման վրա, ինչպես նաև դատարանի կողմից անգործունակ ճանաչված ամուսնու խնամակալի դիմումի հիման վրա:

Ամուսինը, առանց կնոջ համաձայնության, իրավունք չունի ամուսնալուծության դիմում ներկայացնելու կնոջ հղիության ընթացքում:

Ամուսնալուծությունը կատարվում է քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցում իրականացնող մարմիններում՝ ՀՀ Ընտանեկան օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում և օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, ինչպես նաև դատական կարգով:
Քոչարյանի զոհերը

Ամուսնալուծությունը ՔԿԱԳ մարմնում գրանցելու համար անհրաժեշտ է ամուսնալուծության վերաբերյալ ամուսինների համատեղ դիմումը:

Ամուսնալուծության մասին համատեղ դիմումում պետք է հաստատվի ամուսնալուծության մասին ամուսինների փոխադարձ համաձայնությունը, և պետք է նշվեն նաև հետևյալ տեղեկությունները.

ա) ամուսիններից յուրաքանչյուրի անունը, հայրանունը, ազգանունը, ազգությունը (ամուսիններից յուրաքանչյուրի ցանկությամբ), ծննդյան վայրը և ժամանակը, քաղաքացիությունը, բնակության վայրը, կրթությունը, աշխատանքի վայրը և զբաղմունքը.

բ) ամուսնության ակտի գրառման տվյալները.

գ) այն ազգանունները, որոնք ընտրվում են ամուսիններից յուրաքանչյուրի կողմից ամուսնալուծությունից հետո.

դ) ամուսինների անձը հաստատող փաստաթղթերի տվյալները.

ե) անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ:

Ամուսնալուծվել ցանկացող ամուսինները ստորագրում են ամուսնալուծության մասին դիմումը և նշում այն ներկայացնելու ժամանակը:


Ամուսնալուծության պետական գրանցումն իրականացվում է ամուսնալուծության մասին դիմում տալու օրվանից մեկ ամիս անցնելուց հետո, բայց երեք ամսից ոչ ուշ, երկու ամուսինների ներկայությամբ կամ ամուսիններից մեկի պարտադիր ներկայությամբ և մյուսի՝ սահմանված կարգով վավերացված համաձայնությամբ:

Աղբյուրը` Իրավաբան.net

Marriage can be terminated by divorce on the basis of an application by a spouse or one of the spouses, as well as on the basis of the application of the spouse recognized as incapable by the court.

The husband, without the wife’s consent, has no right to file for divorce during the woman’s pregnancy.

Divorce is carried out in the state registration bodies of civil status acts, in the cases provided by the RA Family Code and in the manner prescribed by the legislation, as well as in court.


Divorce registration is required by the spouse joint application for divorce.

The joint application for divorce should confirm the mutual consent of the spouses, and include the following information:

a) each spouse’s name, patronymic, surname, nationality (at the option of each spouse), place of birth and time, citizenship, place of residence, education, place of work and occupation;

b) marriage registration details;

(c) the surnames chosen by each of the spouses after divorce;

d) the details of the identification documents of the spouses;

e) other necessary information.

Spouses who wish to divorce will sign the divorce application and indicate the time of submission.

State registration of divorce is effected one month after the date of the divorce application,

but not later than three months, in the presence of two spouses or in the mandatory presence of one spouse and the other, in accordance with the prescribed agreement.

Source: Law .net

Նյութը պատրաստեց ingablog.ru-ն


от admin

-->