>

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանով հաստատվել են հանրակրթական հիմնական ընդհանուր, մասնագիտացված և հատուկ պետական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների 2019-2020 ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական պլանները:

Ուսումնական պլանը սահմանում է միջ­նա­կարգ կր­թու­­թյան բովան­դակության կառուցվածքը, հանրակրթական ուսումնական առա­ր­­կա­ներին հատկաց­վող շաբաթական ժամաքա­նակներըըստ բա­ղա­դրիչ­­­ների (պետա­կան և դպրո­ցա­կան)

և հանրակրթական պետական ծրագրի նորմատիվային ծավալը սովորո­ղ­նե­րի շաբաթական ուսում­նական բեռնվածության առա­վե­­լագույն չափը` ըստ դասարանների:

Համաձայն հրամանիուսումնական տարին սկսվում է 2019թ. սեպ­տեմբերի 1-ին, ավարտվում 2020թ. մա­յիսի 25-ին 5-օրյա աշխատանքային շաբաթվա և մա­յիսի 26-ին՝ 6-օրյա
Քոչարյանի զոհերը

աշխատանքային շաբաթվա դեպքում՝ ապա­հո­­վելով առնվազն 30 ուսում­նական շա­բաթառաջին, 32 երկրորդ և 34՝ երրոր­դից տասներկուերորդ դասա­րանների համար։

2-12-րդ դասարաններում գործում է սովորողների գնա­­­հատ­ման 10 միավո­­րա­յին սանդղակ, առաջին դասարանում սովորողներին ընթացիկ և ամփոփիչ գնահատական­ներ չեն նշա­նակ­վում. ընթացիկ գնահատումը կատարվում է բնու­թա­գր­ման միջոցով:

Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երե­խաների կրթությունը կազմակերպվում է«Հանրակրթական հիմնական ընդ­հանուր պե­տա­կան ծրա­գրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատության

2019-2020 ուսում­­նական տար­վա օրինա­կելի ուսումնական պլան­նե­րի» հիման վրա յու­րա­քան­չյուր սո­վո­րողի համար, ըստ անհրաժեշտության, կազմելով անհատական ուսուցման պլան (ԱՈՒՊ):

Ուսումնական պարապմունքների ընթացքում սովորողներին տրվում են արձակուրդներ` աշնանային, ձմեռային և գարնանային:

Առաջին դասա­րանցի­ներին կտրվիաշնա­նա­յին արձա­կուրդ 2019թ. հոկտեմբերի 21-ից նոյեմբերի 3-ը ներառյալ, ձմե­­­ռայինը՝ 2019թ. դեկ­տեմ­բե­րի 23-ից 2020թ. հունվարի 19-ը ներառյալ, գար­նա­նա­յինը՝ 2020թ. մարտի 16-ից 29-ը ներառ­յալ:


Երկրորդ դասարանցիների աշնանային արձա­կուրդը կտրվի` 2019թ. հոկ­տեմ­բե­րի 28-ից նոյեմբերի 3-ը ներառյալ, ձմեռայինը՝ 2019թ. դեկ­տեմբերի 23-ից 2020թ. հունվարի 19-ընե­րառյալ և գարնանայինը՝ 2020թ. մարտի 23-ից 29-ըներառյալ:

3-12-րդ դասարանների սո­վո­րո­ղներին կտրվի աշնանային արձա­կուրդ` 2019թ. հոկտեմբերի 28-ից նոյեմբերի 3-ը նե­ր­առ­յալ, ձմե­ռա­յին՝ 2019թ. դեկտեմբերի 23-ից 2020թ. հուն­վարի 7-ը ներառ­յալ, գար­նանային՝ 2020թ. մար­տի 23-ից 29-ը ներառյալ:

By the order of the RA Minister of Education, Science, Culture and Sport the model curricula of the educational institutions implementing the general general, specialized and special state programs of the 2019-2020 academic year have been approved.The curriculum determines the structure of the content of secondary education, the weekly hours allocated to general education subjects by component (state and school), and the normative volume of the state general education program – the maximum amount of weekly teaching load per class by class.

According to the decree, the academic year starts in 2019. September 1, 2020 ends May 25 for a 5-day work week and May 26 for a 6-day work week, providing at least 30 academic weeks for first, 32 for second, and 34 for third through twelfth graders.

Grades 2-12 have 10 student rating scales, with current and final grades not assigned to first grade students. the current evaluation is done by characterization.

Education for children in need of special education is organized on the basis of the “Exemplary Curriculum for the 2019-2020 Academic Year Comprehensive Basic State Curriculum Implementation General Curriculum” for each learner, as appropriate, drawing up an Individualized Learning Plan (IEP).

Students are given holidays in autumn, winter and spring.

First graders will be given a fall vacation in 2019. October 21 to November 3 inclusive, winter 2019 December 23, 2020 Including January 19, spring 2020 from March 16 to 29 inclusive.

Second graders fall vacation will be given in 2019 October 28-November 3 inclusive, winter 2019 December 23, 2020 January 19 including spring 2020 from March 23 to 29 inclusive.

Students in Grades 3-12 will be given a fall break in 2019 October 28 to November 3 inclusive, winter 2019 December 23, 2020 January 7 inclusive, spring 2020 March 23 to 29 inclusive.

Նյութը պատրաստեց ingablog.ru-ն


от admin

-->