>

Փետրվարի 27-ին ուժի մեջ են մտել չաշխատող անձին մայրության նպաստ նշանակելու և վճարելու կարգում կատարված փոփոխությունները։

Իրավաբան․net-ը ներկայացնում է նոր կարգը՝ առկա փոփոխություններով։

 1. Սույն կարգով կարգավորվում են «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (այսուհետօրենք) 23.1-ին հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետում նշված անձանց (այսուհետ չաշխատող կին) մայրության նպաստ (այսուհետ` նպաստ) նշանակելուն և վճարելուն առնչվող հարաբերությունները:
 2. Սույն կարգում կիրառվող հասկացություններն են`

1) դիմող` մայրության նպաստը նշանակելու և վճարելու մասին դիմում ներկայացրած անձ.

2) շահառու` օրենքի 23.1-ին հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետում նշված չաշխատող կին (ում նշանակվում և վճարվում է մայրության նպաստը).

3) տարածքային կենտրոնՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ազպահովության պետական ծառայության (այսուհետ ծառայություն) տարածքային կենտրոն.
Քոչարյանի զոհերը

4) անձը հաստատող փաստաթուղթ`

ա. ՀՀ քաղաքացիների (այդ թվումերկքաղաքացիների) համար ՀՀ քաղաքացու անձնագիրը կամ ՀՀ քաղաքացու նույնականացման քարտը,


բ. օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց համարօրենքով կամ միջազգային պայմանագրով սահմանված ՀՀ-ում բնակվելու իրավունքը (կացության կարգավիճակը) հաստատող փաստաթուղթը,

գ. փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձի համար` կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթը.

5) բանկ` ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ մայրության նպաստն անկանխիկ եղանակով վճարելու ծառայությունների մատուցման մասին պայմանագիր կնքած բանկ.

6) բանկային հաշիվ` ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ մայրության նպաստն անկանխիկ եղանակով վճարելու ծառայությունների մատուցման մասին պայմանագիր կնքած բանկում բացված հաշիվ:

 1. Մայրության նպաստ նշանակվում և վճարվում է`

1) ՀՀ քաղաքացի (այդ թվում` երկքաղաքացի) կամ քաղաքացիություն չունեցող կամ փախստականի կարգավիճակ ունեցող շահառուին, եթե նա հաշվառված է ՀՀ բնակության վայրի հասցեով.

2) օտարերկրյա քաղաքացի շահառուին, եթե նա հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի իրավունք ունենալու ժամանակահատվածի առաջին օրվա դրությամբ առնվազն երեք տարի անընդմեջ հաշվառված է ՀՀ բնակության վայրի հասցեով:

 1. Նպաստը նշանակելու համար դիմողը տարածքային կենտրոն է ներկայացնում`

1) դիմում, որում ներառվում են`

ա. դիմողի անունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան և համարը, բնակության (հաշվառման) վայրի հասցեն,

բ. շահառուի անունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան և համարը, հանրային ծառայությունների համարանիշը (հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու մասին տեղեկանքի համարը, եթե դիմողը հրաժարվել է հանրային ծառայությունների համարանիշ ստանալուց), բնակության (հաշվառման) վայրի հասցեն,


գ. շահառուի բանկային հաշվի համարը կամ այն բանկը, որտեղից շահառուն ցանկանում է ստանալ մայրության նպաստի գումարը.

2) դիմողի և շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթերը, շահառուի հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու մասին տեղեկանքը, եթե շահառուն հրաժարվել է հանրային ծառայությունների համարանիշ ստանալուց.

3) ՀՀ կառավարության սահմանած կարգով բժշկական կազմակերպության տված ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկը.

4) ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ծննդօգնության պետական հավաստագիրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ դիմումը ներկայացվում է 2020 թվականի հունվարի 1-ից հետո.

5) շահառուի ստորագրած հայտարարությունըհղիության և ծննդաբերության արձակուրդի իրավունք ունենալու ժամանակահատվածի առաջին օրվա դրությամբ օրենքով սահմանված վարձու աշխատող կամ ինքնուրույնաբար իրեն աշխատանքով ապահոված անձ չհանդիսանալու մասին (հայտարարությունը ներառում է նաև շահառուի անունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան ու համարը, հայտարարությունը տալու ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը): Հայտարարությունը կարող է շարադրվել նաև ազատ ոճով:

4.1. Եթե շահառուն նախածննդյան հսկողության է կանգնել (հաշվառվել է) կամ ծննդաբերել է Արցախի Հանրապետության բժշկական կազմակերպությունում, ապա մայրության նպաստ նշանակվում է, եթե շահառուին Արցախի Հանրապետությունում մայրության նպաստ չի նշանակվել:

4.2. Սույն կարգի 4.1-ին կետում նշված դեպքում մայրության նպաստ նշանակելու դիմումը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը տարածքային բաժին ներկայացվելու դեպքում շահառուինԱրցախի Հանրապետությունում մայրության նպաստ նշանակված չլինելու վերաբերյալ տեղեկատվությունն Արցախի Հանրապետությանաշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից ստանում է ծառայությունը դիմումը ներկայացվելուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Այս դեպքում սույն կարգի 10-րդ կետում նշված մեկամսյա ժամկետը հաշվարկվում է Արցախի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության պատասխանն ստանալու օրվանից:

 1. Սույն կարգի 4-րդ կետում նշված` դիմողին վերաբերող դրույթները կիրառելի են, եթե դիմողը շահառուն չէ:
 2. Եթե առկա է նույն շահառուին մայրության նպաստ նշանակելու մասին մերժված դիմում, որից հետո ներկայացվում է նոր դիմում, ապա մերժված դիմումին կից ներկայացված փաստաթղթերը համարվում են նոր դիմումին կից ներկայացված փաստաթղթեր` բացառությամբ դիմողի անձը հաստատող փաստաթղթի, որը ներկայացվում է անկախ որևէ հանգամանքից:
 1. Հղիության 154-րդ օրը և 154 օրից հետոմինչև հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի իրավունք ունենալու ժամանակահատվածի առաջին օրը, վաղաժամ ծննդաբերելու դեպքում մայրության նպաստը տրվում է 70 օրվա համար հաշ

On February 27, the changes in the procedure for assigning and paying maternity benefits to a non-working person came into force.

Law net presents a new procedure with the existing changes.

 1. The following shall be regulated in relation to the designation and payment of maternity benefit (hereinafter referred to as a non-working woman) of the persons referred to in Article 23.1 (1) of the Republic of Armenia Law on State Benefits (hereinafter referred to as the Law). Relationships.
 2. The terms used in this Procedure are:

1) Applicant – a person who has applied for maternity benefit;

2) beneficiary – a non-working woman referred to in Article 23.1 (1) (3) of the Law (to whom maternity benefit is assigned and paid);

3) Territorial Center – Territorial Center of the State Social Protection Service (hereinafter referred to as the Service) of the Ministry of Labor and Social Affairs;

4) Identification document:

a. For RA Citizens (including dual citizens) – RA Citizen’s Passport or RA Citizen’s Identification Card;

b. a document certifying the right of residence (residence status) in the Republic of Armenia established by law or international treaty for foreign citizens and stateless persons;

c. Convention Travel Document for a person with refugee status;

5) Bank – a bank that has concluded a service contract with the Ministry of Labor and Social Affairs to pay maternity benefits in a non-cash way;

6) Bank account – an account opened in a bank that has concluded a service contract with the Ministry of Labor and Social Affairs to pay for maternity benefits in a non-cash way.

 1. Maternity benefit is assigned and paid for:

1) a citizen of the Republic of Armenia (including dual citizen) or a stateless or refugee beneficiary if he is registered at the place of residence of the RA;

2) a foreign national beneficiary if he / she has been registered with the place of residence of the Republic of Armenia for at least three years as of the first day of the period of pregnancy and childbirth leave.

 1. To determine the benefit, the applicant shall submit to the regional center:

Сообщение ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. անչափ կարևոր լուր. Փոփոխություններ՝ չաշխատող անձին մայրության նպաստ նշանակելու և վճարելու կարգում появились сначала на .


Նյութը պատրաստեց ingablog.ru-ն


от admin

-->